Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEO-KLASSICISME.

867

basement, worden liefst zonder canneluren aan rechthoekige, soms halfcirkelvormig bekroonde portalen toegepast. Korfen segmentboog verdwijnen geheel. Worden onder de vensters aanvankelijk nog rechthoekige paneelen, met voetjes en guttae aangebracht, zoo worden deze al spoedig weggelaten, zoodat de geheele vensterversiering bestaat uit een vlakken rondloopenden band, al of niet met een massieve tympanvormige deklijst op consoles gekroond. Tot ten slotte alle versiering wegblijft, en 't venster zich in werkvorm alleen vertoont. Boven de vlakke kroonlijst vervalt de ballustrade ; wel blijven balkvormige consoles gehandhaafd, evenals een onversierd tympan. Het vlakke dak is steeds zonder versiering.

HET INWENDIGE.

Zijn de muren ingedeeld, dan geschiedt dit door breede, vlakke pilasters, die soms door schilderwerk worden geïmiteerd, en waar tusschen stof is gespannen of recht geplooid. De stofpatronen zijn streng, meest bestaand uit gelijkvormige regelmatig verdeelde kleine motieven. Tusschen de vlakke, in 't midden van een op straalsgewijs gespannen stof gelijkende rozet voorziene, zoldering en den wand is een streng versierde kroonlijst aangebracht.

In minder rijke vertrekken werd de stof bespanning door geschilderde imitatie vervangen, of werden de muren effen geschilderd.

OVERZICHT DER MONUMENTEN. FRANKRIJK.

De naast den speelschen Rococo-stijl heerschende strengere richting, had de Fransche bouwmeesters bewaard voor barokke opvattingen, zooals die in de andere landen tot uiting kwamen. Te meer won de strenge richting veld, waar den studeerenden architecten in Rome een „Ecole des Beaux-Arts", de Villa Medici, gelegenheid bood, direct de klassieken te bestudeeren. In 1758 verscheen van Julien David Leroy (1728—1808), die in Italië

Fig. 965. Are de Triomphe de 1'Etoile te Parijs

Sluiten