Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208

VI.

BESLUIT van den lsten November 1923, Staatsblad n°. 499, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716).

Wij WILHELMINA, bij de oratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, mede namens Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Koloniën, van 29 October 1923, lste Afdeeling C, n°. 896;

Gelet op artikel 89, lid 2, der wet van 22 December 1922 (Staatsblad n°. 716), tot regeling van het Levensverzekeringbedrijf;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen:

De Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad no. 716), treedt in werking met ingang van 15 November 1923.

VII.

BESLUIT van den 2den November 1923, Staatsblad n.° 501, houdende een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld bij art. 21 der wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716).

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Overwegende, dat het wenschelijk is te omschrijven welke inlichtingen nopens de inrichting van het bedrijf door ondernemingen van levensverzekering aan de Verzekeringskamer ongevraagd behooren te worden verstrekt ingevolge artikel 21 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716);

Gelet op de artikelen 21, 84 en 86 der voormelde wet;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, mede namens Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Koloniën, van 3 October 1923, le Afdeeling C n°. 16);

Sluiten