Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

„aarde eten. In het zweet uws aanschijns zult gij het brood eten, tot„dat gij wederkeert tot de aarde, waaruit gij genomen zijt; want stof „zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren" (Génesis, III, 17—19). Adam en Eva zijn uit het Paradijs verdreven. Niemand weet de plek aan te wijzen, waar dit gelegen heeft.

De eerste zonen van Adam en Eva waren Kaïn en Abel. Abel werd door zijn broeder vermoord, God vervloekte Kaïn en diens nakomelingschap en zij vervielen tot ongerechtigheid. Ook het geslacht van S e t h, een jongeren zoon van Adam en Eva, verliet op den duur Gods wegen, zoodat de zonde de overhand verkreeg onder de menschen. Toen sprak God: „Verdelgen zal Ik den mensch, dien Ik „geschapen heb, van het aanschijn der aarde, van mensch tot dier, „van het kruipend gedierte tot het gevogelte des hemels, want het „berouwt Mij hen gemaakt te hebben. Noë echter vond genade voor „den Heer" (Génesis, VI, 7—8).

Noë was een afstammeling van Seth. God gaf hem bevel de A r k te bouwen, als een toevlucht voor hem en zijn vrouw en zijn drie Zonen Sem, Chamenjaphet met een verzameling dieren van allerlei soort. Toen kwam de Zondvloed over de aarde, alle levend wezen werd de verdelging prijsgegeven. Wanneer deze gebeurtenis heeft plaats gehad, is niet bekend.

Na den Zondvloed volgt de verspreiding der menschen over de aarde. Daardoor ontstaan de Verschillende volkeren, stammen en talen. Waarschijnlijk begint in deze periode ook de afgodendienst zich te ontwikkelen, een gevolg van steeds terugkeerend zedenbederf. Het staat vast, dat het heidendom, hetpolytheïsme, niet de oorspronkelijke godsdienst geweest is.x)

1) Zie hierover uitvoeriger: Dr. J. Huddleston Slater: Is het Heidendom de oorspronkelijke Godsdienst? Geloof en Wetenschap, Studiën voor onzen Tijd, serie VI, no. 5.