is toegevoegd aan je favorieten.

Wandelsport en 4-daagsche afstandsmarschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WANDELSPORT.

Het was den 6en Juni 1915, dat te 's-Gravenhage een afstandsmarsch voor burgers en militairen werd gehouden, waarvan o.a. de correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef: „Holland leert wandelen", „de massa in beweging".

Zoo spontaan als het idéé was opgekomen, een idéé dat echter reeds bijna 20 jaar sluimerde bij een der navolgers van „Kees de Tippelaar", eigenlijk genaamd L. C. Düdok de Wit, van Huize „Slangenvecht" te Breukelen, zoo spontaan was ook de deelname, het succes en wat wel de kroon op het werk. mocht heeten, was ook de bereidwilligheid van niemand minder dan Zijne Excellentie, den Heer Opperbevelhebber Generaal C. J. Snijders, om de aankomst van deze 35 K.M. Mobilisatie wandeltocht bij te wonen en de prijzen uit te reiken.

Een idéé van - en georganiseerd door schrijver dezes, met het doel: te toonen, dat werkelijk de wandelsport — middels afstandsmarschen — de sport is waarmede men de massa, niet alleen tot lichamelijke ontwikkeling, maar ook — en dit is m. i. voor de volksopvoeding van belang — tot onthouding van het gebruik van sterke drank brengt, naast het verschaffen van nuttige, en gezonde ontspanning en tevens bevorderende orde en tucht, véél beter dan het kweeken van enkele „Wedstrijd"menschen; hetgeen niemand minder dan Dr. W. P. Hubert van Bleijenbtjrgh, zéér juist schetste als: „een „uitwas van de Sport, n.l. de training voor Wedstrijden".

Daarom past hier ook in het bijzonder een woord van hulde aan ZExc. Generaal C. J. Snijders, (de man, die ondanks zijn gewichtige taak van Opperbevelhebber, in