Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN OP DEN EERSTEN ZANG

67

„Through diamond-paved lustrous long arcades, ,,Untill he reach'd the great main cupola: „And, standing fierce beneath, he stampt his foot, „And from the basements deep to the high towers „Jarr'd his own golden region."

Men lette nog op den snellen gang van den God door het paleis, hoorbaar in den vlaggen, zoo rijken regel:

„And diamond-paved lustrous long arcades,"

op het stuiten van dien gang, in de laatste lettergreep van het woord cupola, en op de twee werkwoorden stampt en jarr'd, waarvan het eerste den vollen slag, het laatste den weerslag van den donder aangeeft.

Regel 240-241. In 't Engelsch:

O lankear'd phantoms of blackweeded pools.

Indien u soms een artikeltje van dezen of genen mocht plagen of indien, vergeef het mij, gij muizenissen in 't hoofd mocht hebben, ga dan bij voorkeur wandelen. Zoo het weêr dit niet toelaat of de lucht zelf te somber is, zeg dan met volle kracht den bovenstaanden regel op. — Gij zult waarschijnlijk daarna weêr in uwe gewone rustige stemming verkeeren. — Helpt mijn geneesmiddel niet,.... dan moet gij, vrees ik, plaats maken voor nieuwe Goden.

Regel 276 v.v.:

Het opkomen van den witten dageraad.

Ik kan mijne tekortkomingen in dezen passus niet anders dan door de volgende uitweiding goedmaken.

Tot het genot, dat eene aandachtige lezing van den „Hyperion" geeft, behoort zeker niet weinig, dat men den dichter ziet en voelt dichten. Zoo in 't bijzonder hier. De schildering van HYPERION, zoo-

Sluiten