is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

buurman hem een gedeelte zal ontnemen, dagvaardt dezen om te hooren verklaren dat hij, eischer, in het bezit is. De rechter zal zeggen, dat hij niet geroepen is verklaring van recht af te geven en de vordering ontzeggen.

Men spreekt in zoodanig geval van een „sententia declaratoria", juister ,,mere declaratoria" (beslissing ter enkele constateering van recht), die meestal als niet op de wet gegrond, door den rechter moet worden geweigerd.

Met deze zuivere constateering van recht (sententia mere declaratoria) is niet te verwarren de sententia declaratoria, door welke de rechter een rechtsverhouding erkent of schept en waaraan rechtsgevolgen niet kunnen worden ontzegd. Zoo b.v. wanneer de rechter een kind erkent als wettig kind van een bepaald echtpaar of wanneer de rechter de wettigheid van een testament uitspreekt, of een overeenkomst nietig verklaart of wel juist bestaande en voor de toekomst voortdurende (wanneer dit was ontkend) waarbij men soms óók belang kan hebben, of eindelijk wanneer de rechter tegenover een inbreukmaker een zakehjk recht of bezit erkent. Die gevallen gelijken op de voorafgaande, omdat, bij de verklaring, van den rechter niet altijd gevraagd wordt een veroordeeling van een der partijen.

Van een tenuitvoerlegging van het vonnis kan dan in zoodanige gevallen geen sprake zijn. Hieruit nu kunnen soms moeilijkheden ontstaan voor hem, die het vonnis ten zijnen gunste heeft verkregen, vooral bij verstekvonnissen. Dan toch kan het vrij lang duren, eer die partij van alle bezorgdheid voor verzet zich ontheven ziet.

Verstekvonnis en uitvoerbaarheid. Zooals wij n.1. vroeger (blz. 100) hebben gezien, is een vonnis bij verstek gewezen vatbaar voor verzet, mits dat verzet gedaan wordt:

1°. binnen veertien dagen, nadat het vonnis zelf of eenige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan den veroordeelde in persoon is beteekend;

2°. binnen veertien dagen, nadat de veroordeelde iets gedaan heeft, waaruit blijkt, dat hem het vonnis of de aangevangen ten uitvoerlegging er van bekend is, en eindelijk

3°. vóórdat het vonnis werkehjk ten uitvoer gelegd is.

Hoe zal het nu echter gaan, wanneer een (bij verstek gewezen vonnis niet ten uitvoer gelegd kan worden en)