is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

uitvoerbaarverMaring bij voorraad en die verklaring dan vragen bij een buiten de hoofdzaak staande conclusie op den dag, waarop de zaak voor het eerst in appèl dient (art. 54 en art. 351 Rv.) 1).

Appel tegen de voorloopige uitvoerbaarverklaring. Omgekeerd, wanneer de rechter de voorloopige tenuitvoerlegging heeft bevolen buiten de gevallen bij de wet voorzien, kan bij den hoogeren rechter daartegen worden opgekomen, hetzij op den eerst dienenden dag, hetzij bij bizondere dagvaarding op korten termijn (art. 352 Rv.).

In alle gevallen waarin de rechter het vonnis kan of moet uitvoerbaar verklaren bij voorraad, kan hij daaraan de verplichting zekerheid te stellen (de wet spreekt alleen van borgtocht) verbinden, zoodat indien deze niet gesteld wordt de executie niet kan doorgaan. Wordt zij wel gesteld dan kan de wederpartij haar nog als ongenoegzaam betwisten en ontstaat, indien men dan toch executeeren wil, hierover een nieuwe procedure.

Kracht van gewijsde. Behalve in het geval, dat het vonnis uitvoerbaar verklaard is bij voorraad, moet de veroordeelde, zooals wij gezegd hebben, aan het vonnis voldoen, wanneer men er niet meer kan tegen opkomen. Dit zal het geval zijn en het vonnis zal in kracht van gewijsde zijn gegaan.

1°. Waar men heeft een arrest van den hoogen raad of een arbitrale beslissing, tegen welk geen hooger beroep is voorbehouden, of welke door scheidslieden als rechters in appèl is gegeven;

2°. waar uitspraak gedaan is in zake wraking van een rechter;

3°. wanneer de veroordeelde in het vonnis uitdrukkehjk of stilzwijgend, door zijn handelingen, heeft berust;

4°. wanneer door het verstrijken van den termijn het recht van verzet na verstek of het recht van hooger beroep of cas-

l) Het schijnt mij niet juist om met vroegere drukken van dit werkje hierin een incidenteel appel te zien. Men vecht immers het vonnis niet aan, maar maakt slechts gebruik van een door de wet gegeven speciaal rechtsmiddel om incidenteel alsnog het verlof te krijgen het vonnis te executeeren. Aan het middel heeft men overigens in den regel niet zooveel omdat meestal de appèlrechter over dit incident niet eerder zal kunnen beslissen dan over het appèl zelf. Kan hij dit wel dan moet hij dit echter ook doen.