is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

de anderen zijn verplicht hem aanwijzing te doen van de verhuurde plaats. Van af het oogenblik dat de deurwaarder daarnaar heeft gevraagd mag de schuldenaar slechts met den deurwaarder tot de ruimte worden toegelaten. De sanctie voor den derde is diens verplichting anders als eigen schuld de vordering te voldoen waarvoor het beslag wordt gelegd. De schade die hij door het openbreken lijdt krijgt hij natuurlijk vergoed. Geschillen kunnen voor den president der rechtbank worden gebracht. Is de safe, kluis of andere ruimte geopend, dan legt de deurwaarder een volkomen normaal beslag op roerend goed.

Beslag op schepen. Schepen worden in beslag genomen aan boord door een deurwaarder met twee getuigen bij procesverbaal, hetwelk aan den persoon of de woonplaats van den eigenaar of boekhouder wordt beteekend (art. 563 Rv. e.v.) na een 24 uur tevoren gedaan bevel. Wordt het beslag echter gedaan voor een op het schip bevoorrechte schuld, of voor een schuld, waarvoor het schip bizonder verbonden is, zoo kan het proces-verbaal aan boord aan den schipper worden beteekend.

Het schip wordt vastgelegd en een bewaarder aan boord gesteld. Is het een schip grooter dan twintig kubieke meter bruto inhoud (314 W. v. K., 748 W. v. K.), zoo moet het proces-verbaal van inbeslagneming ook worden ingeschreven in de registers van den bewaarder der scheepsbewijzen, waarin de eigendom dier schepen wordt vermeld. Na den dag dier irischrijving kunnen geen nieuwe hypotheken op het schip meer worden ingeschreven en de eigenaar zal het niet meer kunnen vervreemden, verhuren of vervrachten.

Binnen 3 dagen, indien de eigenaar of boekhouder in het arrondissement woont, anders binnen 8, en bij wonen onder de jurisdictie van een ander gerechtshof binnen 14 dagen, moet de arrestant hem het proces-verbaal beteekenen. De verkoop van zoodanig schip vindt plaats na vervulling van zekere formaliteiten, beoogende behoorhjke ruchtbaarheid te geven aan het feit van den executorialen verkoop (zie de artt. 568—572 Rv.) door een procureur op een openbare terechtzitting der rechtbank of (op verzoek van belanghebbenden) ook door een notarisI), een en ander als een onroerend

«, Sedert de herziening der wet van 1896 in het belang van ruimere opbrengst.