is toegevoegd aan je favorieten.

De toekomst onzer sociale verzekering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een onderzoek moest instellen en dus een uitgebreiden buitendienst moest inrichten voor onderzoeken, welke, indien er een ziekteverZekering had bestaan, door plaatselijke organen zouden zijn ingesteld of misschien zelfs wel overbodig waren geweest. Het Ongevallenfonds werd belast voor tallooze uitkeeringen, die ten laste van de Ziekteverzekering hadden moeten komen en ten slotte ontvingen in tal van gevallen de doktoren en apothekers dubbele vergoeding, omdat de arbeiders, die voor rekening van de Rijksverzekeringsbank werden behandeld lid van een Ziekenfonds waren.

Ten aanzien van de Invaliditeitswet heeft deze verkeerde opzet tengevolge gehad, dat daarvoor organen in het leven geroepen moesten worden, die in hoofdzaak bedoeld waren voor de uitvoering van de Ziektewet en dus thans geen behoorlijke taak vonden. Voor de Invaliditeitswet alleen toch waren de Raden van Arbeid als Colleges niet noodig geweest.

Uit het bovenstaande blijkt, dat ik de niet-invoering van de Ziektewet ten diepste betreur. Ik ben van oordeel, dat door aan het Nederlandsche Volk een wettelijk geregelde voorziening bij ziekte te onthouden, een aanzienlijk volksbelang zeer geschaad is en daarenboven door de nietinvoering de organisatie der Sociale Verzekering hopeloos in de war is gestuurd. Zij, die de invoering der Ziektewet hebben verhinderd, hebben daardoor een zware verantwoordelijkheid op zich genomen.

* * *

In de verwachting, dat de blinden toch nog eens ziende zullen worden, komt het mij nuttig voor eenige belangrijke vragen onder de oogen te zien, die zich ten aanzien van de Sociale Verzekering voordoen.

Zoo is de vraag gerezen tot wie de verzekering moet worden uitgestrekt, nl. tot allen, die arbeid in loondienst verrichten, dus tot de loonarbeiders, of ook tot de in economisch opzicht daarmede gelijk te stellen personen, of wel of nog verder moet worden gegaan en gekomen moet worden tot een regeling van de Sociale Voorzorg in het algemeen. Tot nog toe wordt in alle Verzekeringswetten het beginsel gehuldigd, dat de verzekering slechts omvat de arbeiders in loondienst. Alleen de Ouderdomswet maakt hierop uitzondering, door de gelegenheid tot verzekering te openen voor niet-arbeiders, die echter in economisch oogpunt met arbeiders

[O