is toegevoegd aan uw favorieten.

Indonesische en Indische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

instituut (zie §£), bestuurd wordt door het wijkhoofd, den pengoeloe, bijgestaan door de pengoeloe's roemah, de hoofden der •groote Batakschediuizen. En het wijkhoofd èn deze pengoeloe's roemah dienen te behooren tot een bepaalde ondermarga, waartoe ook het grootste deel der bevolking der wijk behoort Het wijkhoofd is zoodoende het hoofd der genealogische groep, die in hoofdzaak de wijk bewoont.

Het Karosche dorp bestaat meestal uit meer dan één wijk; het dorpsbestuur bestaat dan uit de gezamenlijke wijkhoofden. Eén der tot de regeerende marga behoorende wijkhoofden, als er meer dan één is, en anders het eenige wijkhoofd uit die marga, is primus interpares, is voorzitter en leider van den dorpsraad, is dorpshoofd en vertegenwoordigt bendorp naar b'urten. De dorpsraad bestaat dus uit vertegenwoordigers der in wijken wonende genealogische groepen, die hun hoofd, het wijkhoofd als hun representant, als hun man beschouwen.

De meeste dezer Karosche dorpen behooren tot dorpenbonden, oeroengs1), wier bestuur eveneens collegiaal is; volgens Middendorp') bestaat de oeroengraad uit de wijkhoofden van alle dorpen; zijne daarop volgende mededeeling, dat alle hoofden in zoon dorpenbond tot denzelfden stam dienen te behooren, bewijst, dat zulks niet juist kan zijn, daar de wijkhoofden deels tot verschillende stammen behooren"). Hoewel de gegevens in de literatuur4) niet met elkaar kloppen, schijnt de oeroengraad te bestaan uit alle of de voornaamste dorpshoofden eener oeroeng, allen behoorende tot de regeerende marga, (behalve als er meer dan één regeerende marga in het dorp is5), de stichters van de moederdorpen of hunne afstammelingen'), onder leiding van een of eenige perbapaans van het hoofddorp of de hoofddorpen. Waren er verscheidene perbapaans, dan werd toch

*) Adatrb. 20, 1922, blz. 43 e.v.

*) 1921, blz. 127; dezelfde in Socialistische Gids 1922, blz. 443.

*) Socialistische Gids 1922, blz. 443. Eene sedert dien van den Heer Middendorp ontvangen mededeeling bevestigt, dat de werkelijke toestand het best benaderd wordt door te zeggen, dat het oeroengbestuur bestaat uit de hoofden van alle wijken der tot de oeroeng behoorende dorpen. Is deze voorstelling van zaken juist, dan draagt de oeroengraad een nog veel sterker vertegenwoordigend karakter (nml. vertegenwoordiging ook van de bijmarga's) dan hieronder aangegeven.

*) Westenberg, 1914, blz. 493; dezelfde in T.B.G. 34, 1891; Batakspiegel 1910, blz. 195; Monografie Sumatra's Oostkust, 1918, blz. 170

5) Adatrb. 20, 1922, blz. 44.

°) particuliere mededeeling.