is toegevoegd aan je favorieten.

Genève 1923 en Cecil's weg naar internationalen vrede en ontwapening (nadere oproep omtrent het verdrag tot wederkeerigen bijstand met vervolg van het geschiedkundig overzicht)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NADERE OPROEP i).

De ondergeteekenden zijn door de kennisneming van de debatten, in September 1923 over het ontwerp-verdrag tot wederkeerigen bijstand gevoerd door de Vergadering van den Volkenbond, slechts versterkt in hunne overtuiging:

dat, om tot internationalen vrede en internationale bewapeningsbeperking te geraken of te naderen, onmisbaar is een algemeene, behoorlijk georganiseerde, wederkeerige bijstand der Staten tegen aanvalsoorlogen;

en dat naar een aannemelijk algemeen verdrag tot wederkeerigen bijstand behoort gestreefd te worden door alle volken en met alle kracht.

Zij geven de hoop niet op, dat nader overleg zal kunnen leiden tot een algemeen verdrag van economischen of militairen bijstand, van zoodanigen inhoud, dat het voor Nederland en landen van gelijke gezindheid niet alleen aanvaardbaar, doch zelfs begeerlijk is.

Ter kenschetsing van den geest te Genève noemen zij het, blijkbaar met algemeene stemmen aanvaarde artikel 1, lid 1, luidende:

De Hooge Verdragsluitende Partijen verklaren, dat de aanvalsoorlog eene internationale misdaad is, en aanvaarden de plechtige verbintenis, zich aan deze misdaad niet schuldig te maken. Zulk eene veroordeeling van nationale eigenrichting door middel van wapengeweld, hoewel hare waarde ontleenend aan de practische uitwerking, is naar hun inzien eene winst op het volkenrecht van vóór 1914, en een punt van uitgang hetwelk niet mag worden prijsgegeven.

*) Zie den oproep van 18 Mei 1923 in „LORD ROBERT CECIL'S WEG NAAR INTERNATIONALEN VREDE EN ONTWAPENING", 's-Graverthage, Juli 1923.