Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER

Bladz.

Aandeel der bedrijven in de bestuurskosten der gemeente ... 142

Aankoop van eigendommen 7?,

Aanwas van het gemeentelijk vermogen 23

Acceptatie. Leenen door — van een wissel 79

Administratieve mandaten 246

Afdeeling Financiën der secretarie 4

Afdeelingen van den raad bij het onderzoek der begrooting . . 63

Af- en overschrijvingen 69

Aflossing van geldleeningen 89

— van schuld door de bedrijven . 124, 138

Afschrijving op activa der bedrijven 135

— Verband tusschen— en aflossing 136

Agio van geldleeningen 95

Ambtenaren. Bezoldiging der — 42

— Pensionneering der — 46

Ambtenarenwet. Artikel 126 der — 42

Amortisatie van schuld 105

Anticipatiebiljetten 83

Arbeidsbemiddeling 225

Armenraad 218

Armenzorg 214

Balans der gemeente 15

— van woningvereenigingen 185

Banken van leening 226

Bank voor Nederlandsche gemeenten 82, 254

Bedrijven. Aandeel der — in de bestuurskosten 142 •

— Aflossing van schuld door de — 124, 138

— Afschrijving op activa der — 135

— Algemeene opmerkingen 112

— Begrootingen der — 70

— Beheer der — 124

— Belegging van reserves der — . 147

— Bestemming van winst der — 25, 140

— Betalingswijzen bij — 127

— Boekhouding der — 268

— Financieele zelfstandigheid der — 112

Sluiten