is toegevoegd aan uw favorieten.

Invoeringsverordening strafwetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 9. Wijz. Regl. Rechterl. Org.

113

„o wanneer zij wegens misdrijf of wegens overtreding van de bepalingen betreffende 's lands middelen en pachten tot hechtenis of tot eene zwaardere straf zijn veroordeeld;" ') b. In artikel 206 (ft S. 1901 no. 201), eer¬

ste lid, worden de woorden „wegens veroordeeling tot gevangenisstraf' vervangen door „wegens veroordeeling ter zake van misdrijf of van overtreding van de bepalingen betreffende '8 lands middelen en pachten tot hechtenis of tot eene zwaardere straf'. c. In artikel 83 (I. S. 1908 no. 635) 2) on-

onder 2o worden de woorden „eene geldboete niet te bovengaande de som van ƒ10 of eene gevangenisstraf voor den tijd van een tot zes dagen" vervangen door: „hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste tien gulden".

a*. in artikel 92 (I. S. 1901 n°. 306), derde lid, worden de woorden na „misdrijven" vervangen door: „op welke de doodstraf, levenslange gevangenisstraf, of, afgezien van verhooging van straf wegens samenloop van misdrijven herhaling van misdrijf of krachtens artikel 52 van het Wetboek van Strafrecht, tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste twintig jaren is gesteld, of betreffende medeplichtigheid aan of poging tot zoodanig misdrijf'.

e. Artixel 92, vijfde lid, vervalt.

ƒ. Artikel 95 onder 2o. (I. S. 1901 nó* 320) wordt gelezen:

„2o van alle misdrijven, met uitzondering van die vermeld in, artikel 129, eerste lid onder 2«, van dit reglement en in de artikelen 352, eerste lid, 364, 373, 384, 407,

li Zie wat betreft ripn nreairlpnt Hm >tl...nr..u.n.

en de leden van bét Hooggerechtshof, art. 21 no. 9. 2) Lees: „536".

8