is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 2den Mei 1863, S. 50, zooals deze bij de wetten van 28 Juni 1876, S. 143, 25 April 1886, S. 64, 9 Mei 1890, S. 78, 28 mei 1901, S. 123, 22 Mei 1905, S. 141, 5 Juni 1905, S. 154, 27 Mei 1907, S. 128, 14 Juni 1909, S. 173, 15 December 1917, S. 700 en 28 April 1918, S. 267, is gewijzigd, houdende regeling van het Middelbaar Onderwijs met besluiten ter uitvoering, aanteekeningen en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

■woraen op net bedrag, dat noch het hoogste, noch het laagste is.

13. Een gymnastieklokaal, als bedoeld in artikel 9, mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken aan anderen in medegebruik worden afgestaan.

Het voor medegebruik ten behoeve van andere onderwijsinrichtingen te vergoeden bedrag wordt vastgesteld onder goedkeuring van dien Minister en komt bij de berekening van het Rijkssubsidie, in mindering van de over het afgeloopen jaar gedane uitgaven.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer.

Het Loo, den 17den November 1909.

WILHELMINA. De Minister van Binnenlandsche Zaken, Heemskerk. (Uitgeg.- 2 Dec. 1909.)

TABEL, bedoeld in artikel 2 van het Koninklijk besluit van 17 November 1909 (Staatsblad n°. 368), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1914 (Staatsblad n°. 31). (1)

Hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus.

VAKKEN. |

0'g £

- . . . ' . 3

a. de wiskunde 11%

b. de eerste beginselen der natuur-

en scheikunde "• • 4y6

c. de beginselen der plant- en dierkunde 2%

d. die der staathuishoudkunde ... 5/«

e. die van het boekhouden .... 5/6

(1) Ingevolge punt 2°. van het besluit van 9 Februari 1914, S. 31, is de wijziging van de tabel in werking getreden op 1 September 1914.