is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonste gaven der vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 80 —

Deze moeder wist met welk lokaas men de beste visschen vangt.

Een tweede voorbeeld over de geschiktheid van dit aas geeft een andere dame. «Drie of vier jaar geleden,» zegt zij, «hoorde ik van een familie op het land, die in omstandigheden kwam, waardoor het wenschelijk bleek een tijd lang haar kostbaar huishouden op te breken en hare levenswijze belangrijk te vereenvoudigen. Het scheelde niet veel of zij moest haar heerlijk voorvaderlijk huis verlaten, en trachten het te verhuren af te verkoopen.

Maar de dochters — zeven in getal — flinke, moedige meisjes, die zich niet lieten neerslaan door het ongeval, smeekten te mogen blijven. Alle dienstboden konden ontslagen worden, zeiden zij; zelf waren zij bereid al het huishoudelijke werk op zich te nemen. — En zoo geschiedde het. Vader, moeder en kinderen werkten met hartelijke welwillendheid samen. Zuinigheid werd het consigne. Toch scheen het oude huis aan hunne kennissen en vrienden even gezellig als te voren, en de jongelui zeiden vol bewondering dat zij de liefste en verstandigste meisjes waren uit den geheelen omtrek. Toen ik de laatste maal naar haar informeerde, hoorde ik dat vijf van haar reeds uitstekende huwelijken hadden gedaan; en dat is nu al een poos geleden. Misschien zijn de twee overigen nu ook al het nestje ontvlogen.» —

De meisjes, die geleerd hebben haar eigen brood te verdienen, blijven volstrekt niet,het. langst ongehuwd. Hieruit zou men besluiten dat de jongman van onzen tijd veel meer verstand heeft dan men hem -wel toedicht. Men kan er ook gerust op aan dat een meisje, hetwelk heeft leeren werken en de verantwoordelijkheid kent, die verplichten arbeid met zich brengt, in gelijke omstandigheden waarschijnlijk een betere huisvrouw zijn zal dan een meisje dat, hoe lief ook, nooit een andere taak heeft gekend dan er goed uit te zien.