is toegevoegd aan uw favorieten.

Een weg tot Volksontwikkeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

Waarvoor wordt alom gevraagd naar Zondagsrust ? Is het om gedurende dien Zondag tot rust en kalmte te komen na een week arbeiden, om zich te wijden aan zijn gezin, of is het om dien Zondagmorgen uit te slapen van de vermoeienissen van den vorigen avond? Schiet er Zondagochtends niet een uurtje over om met een boek in een gemakkelijke stoel de kinderen iets voor te lezen, of stil en alleen van een goed boek te genieten, zoolang de huisvrouw haar dagelijksche taak nog niet heeft volbracht? Dan vervallen alle bezwaren, welke tegen een leeszaal te berde kunnen worden gebracht: luchtig gekleed, onbespied door vreemden, make de lezer het zich zoo gemakkelijk mogelijk om met zijn gedachten te kunnen verwijlen in de wereld, die een erkend goed schrijver voor zijn oogen weet te tooveren, want evenals het lichamelijk leven heeft ook het leven des gemoeds ontspanning noodig: de velerlei toestanden van het leven verteren anders niet alleen de krachten van het lichaan, maar ook die der ziel. Hoeveel angst en strijd, hoeveel onaangenaams en verrassends, hoeveel spanning en ontroering brengt eene week niet met zich mede! Waar moet de mensch al niet aan denken, voor hoeveel moet hij reeds in zijn jeugd zorgen! In welk een stoffelijke atmosfeer moet hij de geheele week door leven, met hoeveel stof komt hij in aanraking, totdat zijn ziel er geheel onder bedekt is! Wat zijn er veel dingen, die hem naar beneden trekken, die zijn vlucht verlammen en hem in den kring van het alledaagsche opsluiten! Hoe moeilijk wordt het de liefelijker zijden van het leven niet te verwaarloozen! Daarom is het wel noodig, dat men tenminste één dag in de week vaststelt, waarop de mensch zich het stof kunne afschudden, een andere lucht inademen, en zich bewege in het betere element, dat een goed boek in staat is te verschaffen.

/?.) Hoe worde gelezen ?

Dikwijls wordt als verwijt gezegd, vooral tegen jongeren: „Ze zitten zoo verdiept in hun boek, dat ze niet zien of hooren, wat er om hen heen gebeurt".