is toegevoegd aan uw favorieten.

Aangename uren : leesboek voor gymnasia, hoogere burgerscholen, kweek- en normaalscholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

De zwarte rookwolken, die weldra uit den schoorsteen omhoogstegen schenen den schoener aanleiding te geven zijn koers te veranderen, hetgeen de opgevatte verdenking met weinig versterkte. Met spanning vervolgden wij de grillige bewegingen van den verklikker i), die sedert eenige minuten eene toenemende bries verried, eene omstandigheid die onze tegenpartij zeer ten goede moest komen. Op een los schot onzerzijds als bevel tot bijdraaien, werd geen acht geslagen, het was duidehjk, dat men ons zocht te ontkomen. _ Hoogst zonderling echter vertoonden zich in den kijker de manoeuvres van het vluchtende schip. De raas van den fökkemast waren niet vierkant gebrast, duidehjk zagen wij ze met haar zeilen heen en weer slingeren, alsof het aan voldoende manschap, om eene wending uit te voeren, ontbrak. Ook zijn koers scheen ongeregeld te zijn — dan zag men gedurende eenige oogenblikken alleen den spiegel van het schip dan bood het ons, sterk naar de lijzijde overhellend, de volle breedte, om kort daarna weer zoo scherp in den wind op te loeven,'dat alle zeilen tegen de masten sloegen.

Intusschen had er eene snelle verandering in het weer plaats gegrepen. De atmosfeer was vreeselijk drukkend geworden, een dof gebrom als dat van een verren donder deed zich hooren — het werd zonderling stil in de lucht. Daarop kwamen enkele korte windvlagen aangieren, afwisselend uit alle vier hoeken van de windroos. De golven, hoewel nog klein, vingen aan elkander na te loopen als om zich te verzamelen, zij waren met witte schuimstreepjes gemarmerd en klotsten onrustig tegen elkander op- de zee begon als het ware te sissen, alsof zij inwendig kookte; en dat zonderlinge geluid nam meer en meer toe De hemel werd grijs en donker, als een gesloten, zwaar gewelf — voortdurend kwamen nieuwe wolken uit het Westen opzetten, haastig en snel, onophoudelijk' gevolgd door nog meerdere en grootere gevaarten, die ijlings de hemelvlakte overtogen En dat alles wervelde, rolde, schoof ineen en door elkander tot een dicht en donker gordijn, tot opeengehoopte reuzenmassa s, die zich dreigend en somber boven onze hoofden samenpakten

Enkele bliksemstralen doorsnijden reeds het kruiende zwerk, gevolgd door een lang aanhoudend, oorverdoovend gedonder Een paar hevige rukwinden leiden den storm in, zij gieren fluitend

1) Windvaantje.