is toegevoegd aan je favorieten.

De weg ter wijsheid volgens de serafijnsche Moeder Teresia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

297

huizen, bij wie ik duidelijk erkende, dat zij zich zeiven bedrogen, zonder 't te willen. Ik geloof wel, dat de duivel er zich mede bemoeit, om ons beet te nemen, maar bij de meesten heb ik gezien, dat de Heer ze in Zijn goedheid niet verhet. Misschien wil Hij ze door schade en schande wijs maken". x).

In de voorrede, waarmede de Heihge 't boek der Kloosterstichtingen inleidt, noemt zij nog andere voordeden der gehoorzaamheid op.

„Hetgeen ik op vele plaatsen gelezen heb, buiten rekening gelaten, weet ik uit ondervinding, hoe goed 't voor een zid is, niet af te wijken van de gehoorzaamheid. Ik erken, dat men daardoor in de deugd vooruitgaat en de nederigheid verkrijgt. Zij is de rust bij de vrees, te verdwalen op den weg des Hemels, welke vrees ons, stervelingen, zoo heilzaam is, zoolang wij hier op aarde leven.

„Hier vinden wij die rust, zoo kostbaar voor de zielen, die God willen behagen. Als deze zich in waarhdd onderworpen hebben aan de heihge gehoorzaamheid en aan die deugd 't verstand hebben overgegeven, zoodat zij geen andere meening meer willen hebben dan die van den biechtvader of als 't kloosterlingen zijn van den overste, houdt de duivel op, hen aan te vallen met zijn aanhoudende angsten, want hij ziet, dat hij eer verhest dan wint. Tegelijkertijd bedaren de onstuimige gemoedsbewegingen, die er altijd op uit zijn, den eigen wil te volgen en 't verstand te onderdrukken in dingen, die in onzen smaak vallen bij de gedachte, dat men zijn wil met alle vastberadenheid met den Wil van God gehjkvormig gemaakt heeft, door zich aan Zijn plaatsbekleeder te onderwerpen.

„Nadat Zijn Majestdt mij in haar oneindige goedertierenhdd hcht gegeven heeft, om den grooten schat te erkennen, die in deze deugd opgesloten, heb ik, hoewel zwak en onvolmaakt, er naar gestreefd ze te verwerven."

En met welk een uitslag werden die volhardende pogingen, die zij in haar nederighdd zwak en onvolmaakt noemt, bekroond! Hoe vaak heeft zij de waarhdd van 't woord ondervonden, dat de

i) Kloosterstichtingen H. 4.