is toegevoegd aan uw favorieten.

Henry Hudson's reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland 1609

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

Amsterdam, thans Alg. Rijksarchief te 's Gravenhage) vermeldt onder het loopend jaarcijfer 1608 een Jaght „Halve Maen" van 40 Lasten, als „gedestineert nae 't Noorden" en „wederom gecomen''.

Voorts staat onder de schepen die op 2 Mei 1611 onder Laurens Reael naar Oost-Indië zijn gezeild een jacht „Halve Maen'' van 40 Lasten vermeld, dat (in Indië) „gebleven" is.

In het „Memoriael" (Archief der Kamer van Zeeland, thans Alg. Rijksarchief te 's Gravenhage) staat onder de „Schepen A° 1608 van Amsterdam wtgeuaren" een jacht „Halue Mane" vermeld, metende 40 lasten en gevoerd door den „Schipper Heijndrick Hoitsen" [Hudson],

Voorts staat onder de schepen die op 2 Mei 1611 onder Laurens Reael naar Oost-Indië zijn gezeild een jacht „De Halue Mane" vermeld, metende 40 lasten en gevoerd door den „Schipper Melis Andriess".

Spilbergen vermeldt in Juli 1616 de „Halve Maene", gedestilleerd naar Djambi.

In de dagen van de belegering van Jacatra (1618) werd een jacht de „Halve Maan" door de Engelschen bij het eiland Onrust vernield. Het journaal tijdens dat beleg gehouden door den predikant van het fort Dr. A. J. Hulsebos vermeldt: „ Adij 28 en 29 [December 1618].... sijn onse schepen „op de rede voort fort vant eijlant Onrust gecomen in sulcke haest, dat daer „soo aen lant als int water gelaten hebben 8 stucken geschuts, ontrent 20 „anckers, 200 swalpen ende goede partije sapponhout, twee touwen en een „groote menichte cromhouten, eenige plancken ende. ander rommelinge „meer; oock de groote galeije, t'jacht de Halve Maen ende een Javaense „jonck, voor Japara verovert; welck galleije en jacht corts daer naer van „d'Engelse verbrant, t geschut genomen en aen den Coninck van Bantam „verschoncke is". Zie: J, W. IJzerman „Over de belegering van het fort Jacatra" in Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië, 1917, Dl- 73, P- 599 aldaar. Deze Halve Maan van 1618 kan zeer wel Hudson's vaartuig geweest zijn, want zij was destijds een oud schip dat nog slechts gebruikt werd als kiellichter: „Item 't jacht de Halve Mane aen Onrust leggende om scheepen aen over te halen door d'Engelse verbrandt, groot om„trent óp last", De afwijkende opgave van het aantal lasten doet hier weinig