Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Hoezeer de breede massa behoefte heeft aan goede voorlichting nopens de oorzaken, welke de verschijnselen van dezen geweldigen tijd beheerschen, is wederom gebleken tijdens de woelige, revolutionnaire Novemberweken, welke achter ons liggen.

De internationale schok, die toen ook Nederland tot zijn fundamenten doorsidderde, heeft onze propagandisten opnieuw overeind doen springen. In het scherpe licht van den revolutievonkslag zagen zij, scherper dan ooit, de noodzakelijkheid, om onweeren als, dit te verdrijven met behulp van het volk zelf, welks welvaart door een zoo vreeselijke ontlading werd bedreigd.

En ziedaar het plan, om op gezette tijden vlugschriften uit te geven, die in aanval of verweer zouden opkomen voor de benarde rechten en vrijheden des volks.

Nu het R -K. Centraal Propagandabureau gereed staat om zijn eersteling in de huizen, de fabrieken de vergaderingen binnen te dragen, hecht het er waarde aan mede te aeelen, hoezeer het een wisselwerking met zijn lezers

0PWissSelSw1rking niet alleen van inlichtingen, welke propagandistische speurzin opjaagt — ook de onderhavige brochure zou door medewerking kunnen winnen bij den herdruk, dien wij verwachten maar ook van strijdpenningen, welke wij; in gebonden of ongebonden vliegende bladen zullen terugbetalen. Men rekene wel: de propaganda heeft nooit geld teveel!

Wie helpt dus den pijlenkoker van ons vlugschriftenfonds vullen?

B. TH. DE WOLF.

Amsterdam, Octaaf O. Ontv. 1918.

Sluiten