Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erkenning van hun oppermacht; legerbevelhebbers, hoofdcommissarissen van politie mogen hun functie blijven uitoef énen onder hun toezicht. Dat is wat anders dart aan een Regeering om eenige hervormingen te vragen. Wij zullen dus Zondag dé gewichtige vraag hebben te bespreken, of wij zullen overgaan tot een oppersten raad van arbeiders en soldaten voor het heele land en verder van plaatselijke raden. Hebben wij daartoe besloten, dan is die raad van af dat oogenbllk het1 opperste gezag van ons land. (Applaus). Qij, bourgeoisie, gevoelt, dat de arbeidersklasse is geworden de macht, die niet meer kan vragen, eischen, maar dié zich zélf als opperste macht moet constitueeren. Dit is de eisch der historie, voeg u er naar. Als straks de soldatenraad wordt opgericht, bourgeoisie, voeg u er naar. Wat is onze rechtsgrond? Onze noodzakelijkheid en onze onmisbaarheid. Als wij het niet doen, kan het niet gedaan worden. (Applaus).

„Thans breekt een groote. tijd voor u aan, niet voor het kleine, maar het groote: de maatschappij zóó te organiseer en, dat zij overeenkomt met uw gerechtvaardigde idealen. Dit is alleen mogelijk,'als gij blijft wie ge waart, als gij u niet laat verleiden door droombeelden, door avonturiers en fantasten. Ik en mijne vrienden meenen van u vertrouwen te mogen vragen. Wij hebben getoond, dit ten volle waardig te zijn. (Luid applaus). Bezoedelt dezen grooten tijd niet door onwaardige daden; laat er eenmaal worden gezegd: het Nederlandsche proletariaat toonde zich berekend voor zijn taak, de Nederlandsche proletarische revolutie is geweest het glorienunt in de geschiedenis van Nederland". (Langdurig, geestdriftig apDlaus). Nog een ander srjreker on dezelfde volksvergadering, Heykoop, evenals Troelstra lid van het Parlement, sprak, volgens hetzelfde verslag van „Het Volk", na hem:

„Nu kunnen wij zeggen, vrienden, „morgen is het de groote dag". (Daverend geluich).

„De eischen van ons manifest stellen wij aan de bourgeoisie, niet om er over te congresseeren, maar om ze ingewilligd te Inrijgen, binnen eenige dagen. Anders

Sluiten