Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soonlijk in staat te stellen propaganda te voeren voor de Russische staatsregeling, die, hoewel ze in het aloude Tsarenrijk de tirannie niet ophief, maar slechts van plaats deed veranderen waaruit ze geoefend werd, en daar een ellende deed ontstaan, als Rusland zelfs onder het Tsarisme nooit gekend heeft, volgens hem de bronwel is van alle zegeningen."

Zelfs „Het Volk" wees erop, dat Wijnkoop's antwoord op de beschuldiging geen ontkenning was, en merkte op:

„Wijnkoop zegt het geld niet voor zich persoonlijk of voor de S. D. P. ontvangen te hebben. Hij ontkent echter niet het geld voor.de „Tribune" ontvangen te hebben en hij zal dit ook niet ontkennen.

„Aan de Rotterdamsche Bankvereeniging loopt, naar ons bleek, het gerucht, dat het Russische geld aan Wijnkoop zou zijn gezonden viahetDuitsche consulaat. Men noemt dan ook een bedrag van ƒ 21,000, dat hem reeds vóór de ƒ 60,000 zou zijn uitgekeerd." Aldus benard en in het nauw gedreven, kwam Wijnkoop in zijn dagblad „De Tribune" den 12en December aandragen met de volgende uitvlucht:

„Kik ook maar eenigszins op de hoogte zijnd publiek persoon kan natuurlijk bevroeden, waarvoor het geld dan wel bestemd was.

„Of dacht men, dat de zorg voor de Russische krijgsgevangenen enz., welke zorg men van burgerlijke zijde zoo hoonde eenerzijds en verwaarloosde anderzijds, en dieaanondergeteekende — gelijk in alle kranten heeft gestaan— omdat er in Holland geen vertegenwoordiging van deSowjets-Re-

publiek bestaat, werd opgedragen

dacht men, dat die zorg zonder geld kan geschieden?

„Het door de beambten der Rotterdamsche Bankvereeniging bedoelde geld — prettige beambten houdt die Bankvereeniging erop na, die aan „ernstige" en „te goeder naam en faam bekende" heeren inlichtingen verstrekken! — was inderdaad afkomstig van de Russische Republiek en uitdrukkelijk bestemd voor de Russische krijgsgevangenen hier te lande, zooals ook dt uitbetaler wist.

Sluiten