Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uur een vergadering in het Volkshuis zou plaats hebben, alwaar de toestand zou besproken worden. Het is haast niet te gelooven, zegt spreker, maar om 4 uur waren een 3 a 400 menschen bijeen, waaronder eën 100-tal soldaten. Deze laatsten legden allen de plechtige verklaring af, dat zij in geval van revolutie, zich achter de socialisten zouden scharen, en hun wapens aan hen uitleveren. Den volgenden dag, zoo zeide Kuipers, hadden reeds 100 andere soldaten uit het garnizoen te Maastricht eenzelfde verklaring afgelegd, zoodat wij daar alvast op 200 soldaten kunnen rekenen. Verder gaf spreker een verklaring omtrent een optocht, die den volgenden dag om half acht van uit he^ Volkshuis zou vertrekken naar het Vrijthof om te demonstreeren. Deze optocht moet slagen, zei spreker, daar hangt alles van af; wij onder ons weten wel, dat wij de .meerderheid niet achter ons hebben, maar als wij morgen een 8000 menschen bij elkaar kunnen krijgen, dan maakt dat een grootén indruk op de anderen, en loopen er nog veel meer naar ons over; wij moeten, zegt spr., de menschen onbewust vangen, zij moeten opgewarmd worden en in hun enthousiasme naar ons overloopen, vóórdat zi] eigenlijk beseffen, wat zij doen. Als wij dat gedaan kunnen krijgen, dan zijn wij klaar.

Een afgevaardigde van Roermond beweerde, dat in Roermond de stemming onder de arbeiders voor een revolutie grooter was dan men hier wel meende. Volgens zijn meening was de ontevredenheid daar ongemeen. De socialistische bond telde er 67 leden ± nog 25 leden van de katholieke organisatie aldaar. Deze werkten allen hard voor de beweging.

Verder voerde nog een persoon uit Aken het woord. Die beweerde, dat de revolutie hier even goed slagen kon als in Aken, waar 7 mariniers de regeering hadden op zij gezet. Wat 7 mariniers in Aken konden doen, zou dat hier niet kunnen, waar volgens uw zeggen, Jiier en-daar de geest rijp is onder de arbeiders? Bovendien, aldus spr., kunt g ij op den steunvanover de grenzen rekenen. Ik ga dagelijks bijna naar Aken, ik heb een pas en kan daarmede op elk uur van den dag de grenzen passeeren en ik verzeker u, dat men in Aken

Sluiten