Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stra c. s., het hoofd op hol was gebracht, moeten het geweest zijn, die met den socialistenleider en organisator der revolutie in geregelde verbinding stonden en hem de inlichtingen verstrekten, die hem veroorloofden, in het Parlement het leger en de politie onbetrouwbaar te noemen onder de bijvoeging: „Dit is geen snoeverij, maar ik zeg het, omdat ik daarvoor, mijn gegevens en mijn cijfers heb."

Ook in de kringen van het leger is de suggestie van Troelstra, Wijnkoop e. a. bij sommigen grooter geweest, dan men tot dusver gedacht heeft.

Mr. Troelstra moet wederom over bepaalde gegevens hebben beschikt, om in zijn bekende, ophitsende redevoering te Rotterdam te kunnen beweren: „De Nederlandsche soldaten kunnen niet langer worden gepest, behandeld als slaven en beesten; zij gevoelen hun eigenwaarde en hebben reeds, terwijl zij nog de wapens dra„gen, de gehoorzaamheid opgezegd aan dex heerschende „klasse. Hebben wij besloten tot een raad van Arbeiders „en Soldaten, dan is die raad van af dat oogenblik het „opperste gezag van ons land. De arbeidersraden plaatsen „zich boven het bestuur van stad en staat en eischen erkenning van haar oppermacht; legerbevelhebbers, enz. „mogen hun functie slechts uitoefenen onder hun toezicht. „Het zal u moeilijk vallen, wanneer gij geweld wilt gebruiken, iets anders uit te lokken dan een geweld, dat „sterker is dan het uwe."

Ik zal thans gaan bewijzen, dat ook deze rebellistische gedachte door de ontvankelijke getrouwen van Troelstra gereedelijk in de daad werd omgezet. In een artikel, getiteld: „Aan de Qrens" in „De Mijnwerker" van 16 November j.1., wordt aan het slot gezegd:

„Zooeven bereikte onzen voorzitter een uitnoodiging, om in Aken te komen en overleg te plegen met den Soldaten- en Arbeidersraad! Hij zal dan ook niet in gebreke blijven aan die uitnoodiging te voldoen.

„Onder militair geleide zal hij van de grens naar Aken worden gebracht, om verder de noodige besprekingen te houden."

Sluiten