Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben reeds gezien, dat zoowel Troelstra als Wijnkoop de macht in handen willen geven van Arbeiders- en Soldatenraden. Aan die raden, — riep onder applaus Mr. Troelstra te Rotterdam uit, — behoort „het opperste gezag van ons land". En David Wijnkoop voegde erbij: „Wij willen Soldaten- en Arbeidersraden, zooals zij in Rusland zijn gevormd en daar de volle macht aan zich hebben getrokken".

Welnu, hoe zou ons land geregeerd zijn geworden door deze Arbeiders- en Soldaten-raden, die nog steeds tot de idealen van Mr. Troelstra behooren, blijkens zijn berekeningen in „Het Volk", d.d. 29 November j.1., om langs anderen dan parlementairen weg de macht in handen van de revolutionnairen te spelen? Zeker zou een bewindTroelstra spoedig zijn opgevolgd door een bewindWijnkoop, gelijk in Rusland het bewind-Kerensky door het bewind van Trotzki en Lenin werd vervangen, en zooals in Duitschland wellicht straks het bewind-Ebert door een bewind-Liebknecht wordt weggevaagd.

Nu leze men de volgende mededeelingen, door den heer Oudendijk, den afgetreden en pas hier te lande teruggekeerden gezant van de Nederlandsche regeering te Petrograd — dus wel een vertrouwbaren ooggetuige — gedaan aan een medewerker van de „N. R. Ct." (Ochtendblad, 29 Nov. j.1.):

De heer Oudendijk heeft 25 jaar in Rusland doorgebracht, hij kent het Russische volk door en door en mag dus over Russische toestanden meespreken. Wat hij vertelde volgt hier; het moge in al zijn afgrijselijkheid aan het Nederlandsche volk ten voorbeeld en ter waarschuwing tegen de door Troelstra en Wijnkoop gewilde Soldatenraden worden voorgehouden:

„Bismarck heeft eenmaal den wensch uitgesproken, dat aan de socialisten een land zou worden aangewezen, waar zij naar hun inzichten zouden kunnen arbeiden en aanvatten en toonen, wat zij in de uitwerking en de consequentie van hun systemen vermogen. Het is alsof de Voorzienigheid Rusland voor die proefneming heeft willen bestemmen.

Sluiten