Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

Het verzoek van den Uitgever een tweeden druk van dit werk gereed te maken, heeft mij bewezen, dat het aan zijn doel heeft beantwoord. De omstandigheid, dat het in het Duitsch en Fransch vertaald is, dat sommige Hoofdstukken in het Russisch verschenen, dat eene Japansche uitgave grootendeels reeds het licht zag en voor eene Italiaansche de autorisatie aangevraagd is, levert daarvan een tweede bewijs.

De nieuwe druk is bijgewerkt tot op onze dagen. Daardoor is eenige uitbreiding noodzakelijk geworden, want ons vak ontwikkelt zich snel. Sedert den eersten druk werden op historisch gebied nieuwe ontdekkingen gedaan, die niet mochten verzwegen worden; nieuwe toestanden en instellingen werden in het leven geroepen; de concurrentie werd intensiever dan weleer. Bovendien was aanvulling hier en daar op andere gronden gewenscht.

Men zal dientengevolge in dezen tweeden druk nog al wat nieuws aantreffen; speciaal het achtste Hoofdstuk {Staatstoezicht) is geheel om- en bijgewerkt, terwijl in het eerste, derde, vijfde, zesde, negende en ook elders belangrijke toevoegingen en veranderingen, zijn aangebracht.

In deze uitbreiding heb ik geen bezwaar gezien. Het boek is niet bestemd voor hen, die in den kortst mogelijken tijd het meest mogelijk aantal zaken, op het bedrijf der levensverzekering betrekking hebbende, de revue wenschen te zien passeeren, doch alleen voor hen, die zich genoeg voor dat bedrijf interesseeren om ten koste van eenige lectuur een samenhangend beeld van het geheel te krijgen. Dat beeld moge niet volledig zijn, niet aJgewerkt tot in de kleinste détails, ik heb getracht het zóódanig te maken, at de beschouwer een blijvendeh indruk krijgt, die dieper gaat dan een Snel-wijkend schaduwbeeld.

^ Verandering in de wijze van behandeling is niet aangebracht. Ik heb a<*r gestreefd, van dit werk een leesbaar boek te maken, zonder

Sluiten