Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rol speelt. In zijn geschrift: „Van rekeningh in spelen van geluck" vindt men de eerste systematische verhandeling daarover.1) En de nieuwste nasporingen hebben bewezen, dat hij de daarin gevonden regelen ook reeds toegepast heeft op den menschelijken levensduur. Sinds dien tijd tot op onze dagen vormen de mannen van de Wetenschap een schitterende reeks, waarop ons land terecht trotsch mag zijn: Hudde, Struyck, Kersseboom, De Graaf, Van der Burch, Duyn, Gallas, Van Swinden, Lobatto, Stamkart, Von Baumhauer, Samot, Landré, Van Geer, Van Pesch en Van Dorsten — zij voeren ons in een onafgebroken reeks door twee eeuwen heen tot op onzen tijd, om van de thans levenden nog te zwijgen!

De verdiensten van al deze mannen afzonderlijk te beschrijven, dit zou mijn bestek ver te buiten gaan; met de namen moet ik volstaan, die trouwens voor hen, die eenigszins op de hoogte zijn van de Geschiedenis der Wiskundige Wetenschappen, boekdeelen spreken. Door hun arbeid heeft de Levensverzekering-Wetenschap in Nederland een hoog standpunt ingenomen, en het buitenland erkent dit volmondig. Want de namen van hen, die ik zooeven noemde, zijn voor het meerendeel ver over onze grenzen met eere bekend, ja misschien meer bekend dan in ons eigen vaderland! De Nederlander beschouwt gaarne het buitenland door een binocle, maar draait, als hij naar het binnenland ziet, dien binocle om: de beelden worden dan héél klein.

Bij het vele voortreffelijks, dat deze mannen leverden, is er echter één zaak, die ons, vooral in de vorige eeuw, frappeeren moet, en wel deze, dat die geleerde Heeren voortdurend met elkander op de heftigste wijze overhoop lagen. Het is vermakelijk, hen in de deftige schrijftaal van dien tijd elkander de grootste lieflijkheden naar het hoofd te zien slingeren, en over meeningsverschillen op wetenschappelijke punten te zien schrijven, alsof de een den ander onvergeeflijke beleedigingen had toegevoegd. Vooral Kersseboom was strijdlustig en in zijn strijdlust niet altijd rechtvaardig. Hij heeft met name Struyck en Van der Burch van allerlei leelijks beschuldigd, waarvan het nageslacht niets meer bemerken kan. Dit gekibbel, dat wij in geen enkel land in die mate aantreffen, doet onwillekeurig de vraag rijzen, of het misschien niet een trek van de Hollanders in het algemeen is, dat zij zaken niet van personen weten

x) In Frankrijk hadden Pascal en Fermat reeds vóór Huygens eenige vraagstukken der waarschijnlijkheidsleer opgelost, naar aanleiding van een kwestie, bij het dobbelspel gerezen. Zij hadden hunne oplossing echter geheim gehouden, zoodat Htiygens die niet kende en geheel zelfstandig werkte.

Sluiten