Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huldigden, het eenvoudige, oorspronkelijke doel: de verzorging van vrouw en kinderen, meer op den achtergrond gedrongen is, ook in Europa! Voor den Amerikaan, den practischen man van zaken, was ook Levensverzekering in de eerste plaats een geldoperatie; voor den misschien minder practischen, zeker ietwat meer sentimenteelen Europeaan was zij vroeger uitsluitend een welkom middel om voor na te laten betrekkingen te zorgen. Amerikaansche voorbeelden en redeneeringen hebben echter ook den Europeaan de oogen geopend voor de andere zijde van de kwestie, en, hoewel dit tot op zekere hoogte niet verkeerd is, valt het te betreuren, zoodra die andere zijde hoofdzaak wordt en in de denkwijze van het publiek levensverzekering als middel ter verzorging verdrongen wordt door levensverzekering als geldbelegging. Sinds vele jaren is er een afgod opgericht, waarvoor het verzekering-begeerige publiek veelal nederknielt. Die afgod heet: „Winst". Hij houdt een blinkenden spiegel in de hand, die de schare reeds van verre door zijn geschitter tot zich trekt; die spiegel heet: „Egoïsme".

Men versta mij wel: dat de Maatschappijen winst aan hare verzekerden uitkeeren, het is te begrijpen en het ligt in den geest van den tijd. Dat echter de huisvader, die voor zijn familie zorgen wil, in de eerste plaats vraagt: „Wat geeft mij de meeste kans (let wel: kans) op winst?" — dat is jammer. — „Wat wilt ge?" — hoor ik mij toeroepen — „Dat is geheel de richting van den tegenwoordigen tijd, ge kunt er U niet tegen verzetten!" — Ik antwoord, dat ieder er zich in eigen kring tegen verzetten kan, en dat men nimmer verder komt, zoo men reeds vooruit met de handen over elkaar gaat zitten en zegt: „Er is tóch niets aan te doen!" —

Maar genoeg hierover. Ik weet, dat velen geheel anders denken, en als echte „mannen van zaken" om mijne verzuchtingen zullen glimlachen. Misschien hebben ze gelijk en is mijn opvatting te idéalistisch. Maar toch, de afgod „Winst" heeft reeds veel kwaad op de wereld aangericht en veel goeds bedorven] Keeren wij terug tot den toestand van het Bedrijf der Levensverzekering!

Het verdient opmerking, dat sedert een vijftiental jaren de invloed der Amerikaansche ondernemingen en opvattingen op verzekeringsgebied, in Europa sterk is afgenomen. In hoofdzaak is dit een gevolg van de omstandigheid, dat de Amerikaansche Maatschappijen haar Europeesche Bijkantoren opgeheven of ingekrompen hebben; en dit wordt

Sluiten