Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigingen van Levensverzekeraars in Nederland.

van gedeeltelijk aan de grillen en vooroordeelen van het publiek, gedeeltelijk droegen die ook de Maatschappijen zeiven, waarvan meerdere het gevaar niet inzagen, personen, die nu niet zoo héél goed aangeschreven stonden, als Agenten aan zich te verbinden. Ook tegenwoordig zijn sommige harer nóg te weinig moeielijk in hare keuze, en begrijpen nog niet, dat het beter is geen Agent te hebben dan iemand, die door zijn wijze van optreden den Agentenstand in discrediet brengt en het publiek tegen Levensverzekering inneemt. Ook in dit opzicht valt echter, sinds de Maatschappijen een hoogere vlucht namen, groote verbetering te constateeren. Doordat het publiek met volkomen achtenswaardige mannen ais Agenten kennis maakte, is ook het verachtelijke oordeel, dat men vroeger over den Agentenstand uitsprak, eenigszins gewijzigd. Toch is het nog niet verdwenen, en met name in de groote steden vindt men mannen, die het eervol vinden Agenten te zijn van firma's in krenten, rozijnen, vetwaren, cacao of wat men wil, maar zich voor de Agentuur eener Levensverzekering-Maatschappij schamen zouden. En een groot deel van het publiek geeft hun gelijk. Wanneer èn de Maatschappijen erop bedacht zijn, nimmer personen van twijfelachtig allooi aan zich te verbinden, èn de Agentenstand zelf zwendelaars, die het wag n zich met den naam van Inspecteur of Agent te bestempelen, onverbiddelijk brandmerkt, zal ook hierin ten slotte verbetering komen. Zeker is het bemoedigend, dat de toestanden ten onzent beter zijn dan in een groot deel van het buitenland, al staan wij in dit opzicht ook nog lang niet op het standpunt, dat enkele andere landen reeds bereikten: daar is het feit, dat iemand Agent eener Levensverzekering-Maatschappij is, voldoende, hem in ieders oogen tot een betrouwbaar, fatsoenlijk man te maken. Zoover moet het ook bij ons komen, en wij zijn op den goeden weg!

Zeer groot kan in dit opzicht de invloed zijn van de „Vereeniging voor Levensverzekering", die oorspronkelijk een Vereeniging van Directeuren van Nederlandsche Levensverzekering-Maatschappijen was, doch later vervormd is tot een Vereeniging van de Maatschappijen zeiven, met Onder-afdeelingen voor directeuren, buitendienst, enz. Naast haar bestaat De Unie, Vereeniging van Nederlandsche LevensverzekeringMaatschappijen, waarvan speciaal Volksverzekering-Maatschappijen lid zijn.

Ook de „Nederlandsche Verzekeringsbond", waarvan in hoofdzaak Inspecteurs en Agenten van Levensverzekering-Maatschappijen lid kunnen

Sluiten