Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af, en deelt dit verschil door het grootste; b.v.: Van een zeker aantal gelijktijdig geborenen zijn er na 2 jaren nog 70.000 en na 3 jaren nog 68.000 in leven. De levenskans van een kind van 2 jaren is dan gedurende het eerstvolgende jaar: 68.000/70.000 = 68/70 = 34/35, of, in decimalen: 0.97143. De sterftekans vindt men aldus: Het verschil tusschen de beide in de sterftetafel opéénvolgende getallen, 70.000 en 68.000, bedraagt: 2000, en dientengevolge is de sterftekans: 2000, gedeeld door het grootste dier getallen, zijnde 70.000, dus: 2000/70.000 = 2/70 = 1/35; of, in decimalen: 0,02857.

Uit deze wijze van berekening blijkt tevens, dat de levenskans en de sterftekans van eenzelfde persoon, tezamen geteld, de eenheid moeten vormen, want 34/35 (de levenskans) + 1 /35 (de sterftekans) = 35/35 = 1.

Ik zal hierover niet verder uitweiden, aangezien ik vrees mijne lezers toch reeds te veel met cijfers te vermoeien. Deze en die nog volgen zullen kan ik hun echter niet schenken, omdat er zooveel over levensen sterftekans, over waarschijnlijken levensduur, enz. geredeneerd wordt door personen, die niet nauwkeurig weten, wat men daaronder te verstaan heeft.

Nog een enkel woord over de beteekenis van de sterftekans, waarvan ik de berekeningsmethode zooeven expliceerde. Wanneer men zegt, dat een kind van twee jaren een sterftekans van 0.02857 heeft, wordt daarmede geen bepaald individu bedoeld, maar eenvoudig het feit geconstateerd, dat van 100.000 kinderen van 2-jarigen leeftijd er volgens gedane waarnemingen 2857 zijn, die sterven zullen, voordat zij hun derde jaar voltooid hebben. Daarmede is echter niets gezegd omtrent de sterftekans van een bepaald individu. De individueele sterftekans is geheel afhankelijk van den bepaalden toestand, waarin het individu zich bevindt, van zijne levensomstandigheden, zijn gezondheidstoestand, zijn beroep, enz. Wanneer b.v. het kind in kwestie met hevig roodvonk te bed ligt, zal niemand beweren, dat zijn sterftekans slechts 0.02857 bedraagt; het zal wel niet noodig zijn, dat nader aan te toonen. Het is volkomen onmogelijk, de grootheid der verschillende invloeden, welke op de sterftekans van een bepaald individu invloed oefenen, met eenige juistheid te bepalen, en daardoor is het tevens onmogelijk de individueele sterftekans in cijfers uit te drukken.

De geheele Levensverzekering-Wetenschap nu is daarop gebaseerd, dat zij met bepaalde groepen rekening houdt, nimmer met bepaalde personen. Zeer vele dwalingen komen voort uit de omstandigheid, dat men

Beteekenis der sterftekans.

Sluiten