Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koopsom voor een verzekering tot elk bedrag in guldens, door haar met dat bedrag te vermenigvuldigen.

Verzekeringen, die tegen betaling van een koopsom gesloten worden, behooren echter tot de zeldzaamheden. De vraag is daarom, hoe men uit de netto-koopsom, waarvan wij de berekeningsméthode thans kennen, de jaarlijksche netto-premie berekenen kan. Dit nu is niet zeer moeielijk, wanneer men in het oog houdt, dat de contante waarde van al die toekomstige premiën juist gelijk dient te zijn aan de netto-koopsom. De jaarlijks te betalen premie kan men opvatten als een lijfrente, die de verzekerde gedurende zijn leven aan de Maatschappij te betalen heeft: immers de Maatschappij ontvangt haar, zoolang de verzekerde nog in leven is. Het komt er dus op aan, het bedrag te vinden van een lijfrente op het leven van den verzekerde, waarvan de contante waarde gelijk is aan de netto-koopsom, die wij voor de verzekering gevonden hebben.

Dit nu geschiedt door middel van de zoogenaamde praenumerandorente op den leeftijd van den verzekerde. Onder praenumerando-rente verstaat men n.1. de contante waarde van één gulden lijfrente, te betalen bij het begin van ieder jaar. Het zou mij te ver voeren, wanneer ik uitvoerig wilde uiteenzetten, hoe die contante waarde van / 1 lijfrente voor eiken leeftijd gevonden wordt. Genoeg zij het, dat deze praenumerandorente voor eiken leeftijd en bij verschillende rentevoeten uitgerekend is.

Wanneer men dus de netto-koopsom voor een verzekering bij overlijden, voor een bepaalden leeftijd, op bovenvermelde wijze gevonden heeft en de jaarpremie daaruit wenscht af te leiden, heeft men eenvoudig die netto-koopsom te deelen door de praenumerando-rente voor dien bepaalden leeftijd. Immers daardoor vindt men, met hoevele lijfrenten van /1 de netto-koopsom overeenkomt, of, anders uitgedrukt, hoeveel maal /1 de verzekerde jaarlijks tot aan zijn dood betalen moet, om zich hetzelfde kapitaal te verzekeren als voor die netto-koopsom. Men ziet hieruit tevens, dat uit de sterftetafels jaarlijksche premiën worden afgeleid, telkens bij vooruitbetaling te voldoen. De betaling in termijnen van een half jaar, drie maanden, één maand, enz. is een den verzekerden verleende faciliteit, waarvoor een rentevergoeding berekend kan worden.

Hiermede meen ik te kunnen volstaan. Het was mij -er alleen om te doen, te expliceeren, op welke wijze de netto jaarlijksche premiën voor de eenvoudigste soort van verzekering uit de sterftetafel kunnen worden

4

Sluiten