Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder aandeel in de winst verzekeren, d. w. z. die dezelfde verzekering afsluiten hetzij met hetzij zonder de voorwaarde, dat de contractant in de winsten der Maatschappij deelen zal, leggen op de premiën van hen, die in de winsten wenschen te deelen, daarvoor nog een extraopslag.

De hoogte van den opslag wordt door elke Maatschappij naar eigen inzicht bepaald, waarbij in het oog te houden is, dat hij nooit zóó hoog worden mag, dat daardoor de tarieven, vergeleken bij die van andere Maatschappijen, voor de concurrentie geheel onbruikbaar worden zouden. Theoretisch gesproken, wordt door de hoogte van den opslag aangewezen het maximum, waartoe een Maatschappij in hare uitgaven gaan mag. Die uitgaven toch mogen in den regel niet meer bedragen dan het bedrag, dat de gezamenlijke opslagen op al de premiën, die zij ontvangt, vertegenwoordigen.

In de laatste jaren is — vooral door de toeneming van den loonstandaard — de practijk in dit opzicht wel eens met de theorie in strijd gekomen. De verhoogde onkosten kunnen niet altijd meer uit den opslag, die op de premiën der loopende verzekeringen gelegd is en die voor afgesloten verzekeringen niet verhoogd kan worden, voldaan worden.1) Het gevolg is, dat vele Maatschappijen méér moeten uitgeven dan de opslag toelaat, en dat meerdere putten uit wat anders winst zou geweest zijn. De winst wordt daardoor sterk gereduceerd en, zoo er niet door doeltreffende maaltijden aan dit bezwaar wordt tegemoet gekomen, zou zij in verlies kunnen worden omgezet.

Bij verschillende Maatschappijen niet alleen, maar ook bij verschillende tarieven eener zelfde Maatschappij, bestaat er nog verschil in de wijze, waarop de opslag op den gewonen prijs eener verzekering gelegd wordt. Soms toch wordt hij op de netto-koopsom gelegd en wordt uit dit bedrag de hoogte der jaarlijksche tarief premie berekend; bij andere gelegenheden wordt eerst uit de netto-koopsom de netto-premie berekend en daarna op de netto-premie de opslag gelegd, waardoor men de tariefpremie verkrijgt.

lntusschen, welke methode in deze ook gevolgd wordt, het is duidelijk, dat het bedrag der door de Maatschappij te maken onkosten in elk

x) In enkele landen — tot dusverre in Oostenrijk en in Hongarije - heeft men den Maatschappijen het recht verleend een opslag te heffen op de premiën van reeds bestaande verzekeringen: een maatregel, die zeer zeker, met het oog op de ontzaglijke toeneming der onkosten, gemotiveerd is.

Gedisconteerde provisie.

Sluiten