Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gebleven, veel geringer dan die vroegere provisiën. De bron van inkomsten voor den Agent, die vroeger lang vloeien kon, wordt thans door een groot vjotordeel op ééns dadelijk uitgeput, waardoor verdere voordeden voor de toekomst verloren gaan. Want het incasseerloon is slechts te beschouwen, als een vergoeding voor de moeite van het incasseeren der latere premiën, en vervalt, voor het geval de Agent die premiën niet meer bij den verzekerde kan of wil incasseeren.

Zoolang men met rechtschapen lieden te doen heeft, kan deze regeling voor de Maatschappijen geene groote nadeden met zich brengen; maar in het tegenovergestelde geval ontstaan daardoor gevaren, die niet te licht geteld mogen worden. De Agent toch verliest door het systeem der gedisconteerde provisie zijn persoonlijk belang bij het voortbestaan van elke door hem aangebrachte verzekering, en, als hij geen consciëntieus man is, zal hij zich in de toekomst ook weinig moeite geven, den eenmaal afgesloten post voor zijn Maatschappij te behouden, indien de verzekerde erover denkt zijn contract te laten loopen. Wat gaat het hem, den Agent, ook aan?! Hij heeft immers zijn provisie reeds in den zak! Ja, men heeft wel gezien, dat individuen, die ook aanspraak maakten op den naam van Agent, verzekeringen, die zij bij de Maatschappij A hadden aangebracht, overbrachten naar de Maatschappij B, zoodra aan de eerste Maatschappij een volle jaarpremie betaald en aan hen dus de volle provisie uitgekeerd was. Bij de Maatschappij B verdienden zij dan nóg eens provisie; dus een voordeelig — maar ook een bedenkelijk zaakje! Gelukkig behoort een dergelijk optreden van Agenten in ons land tot de hooge uitzonderingen. Elders echter is het kwaad dieper doorgedrongen. In Frankrijk b.v. heeft het een reusachtigen omvang aangenomen, zóó zelfs, dat de grootste Maatschappijen aldaar genoodzaakt geweest zijn, het betalen van gedisconteerde provisie af te schaffen. Zij zijn nog wel niet teruggekeerd tot het systeem, volgens hetwelk de provisie over alle premiën gelijkmatig verdeeld wordt, doch naderen dit weder, door de provisie over de eerste jaren van het bestaan der verzekering te verdeden. Het spreekt van zelf, dat de Agenten daartegen zeer ernstig geopponeerd hebben, en het is ook wel te betreuren, dat de goeden onder hen de gevolgen moeten ondervinden van een maatregel, dien hunne minder scrupuleuse collega's noodzakelijk hebben gemaakt. Toch mag men niet uit het oog verliezen, dat er niets onbillijks in dien maatregel gelegen is, en men den Agenten niets onthoudt van wat hun toekomt. Wel wordt, omgekeerd, bij het systeem der gedis-

Sluiten