Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun onvoorwaardelijke veroordeeling en vooral door de wijze, waarop die kenbaar wordt gemaakt, wantrouwen wekken tegen de Levensverzekering in het algemeen en daardoor ook hunne eigene belangen schaden. Maar bovenal behoorden zij in het oog te houden, dat zij niet onfeilbaar zijn, en dat, waar personen, wier bevoegdheid tot oordeelen zijzelven erkennen, het volstrekt niet met hen eens zijH, het toch geen pas heeft, die tegenovergestelde zienswijze kortweg een „misbruik" te noemen.' Zulke woorden maken alle wetenschappelijke discussiën onmogelijk en bewijzen niets.

Ik zal mij ertoe bepalen, zoo kort mogelijk de zienswijze van beide partijen mede te deelen. Ik behoef de onpartijdigheid niet zóóver te drijven, dat ik het verbergen moet, behalve bij de netto-methode, ook nog elders heil te zien. Immers hat zal niet bij mij opkomen te beweren, dat Maatschappijen, die de netto-methode volgen, niet betrouwbaar zijn; alleen wil ik aantoonen, dat Maatschappijen, die haar niet huldigen, daarom alléén niet onbetrouwbaar zijn. Geen Maatschappij krijgt dus iets te lezen, dat haar onaangenaam zijn kan.

Wij zagen reeds, dat bij de reserveberekening met netto-premie de contante waarde van alle opslagen, die voor onkosten op de toekomstige premiën gelegd zijn, ten allen tijde in haar geheel in kas wordt gehouden. Velen nu meenen, dat slechts een gedeelte daarvan behoeft gereserveerd te blijven, en daarover loopt de eigenlijke strijd.

Ik moet hier nog in herinnering brengen, dat de op een post vallende onkosten bijna geheel in het eerste jaar van het bestaan van dien post moeten worden afbetaald, waarvoor uit andere middelen der Maatschappij geleend wordt, en dat die leening langzamerhand wordt afgelost, naarmate de latere jaarpremiën binnen komen, en wel juist uit den opslag, die in die premiën begrepen is.

Dit in het oog houdende, zal het niet moeielijk zijn, het gesprek te volgen, dat ik thans aan een voor- en een tegenstander der netto-methode in den mond leg, en dat de argumentatie van beide zijden zal doen kennen. A is de voor-, B de tegenstander.

A. Wie de netto-methode niet volgt, d. w. z. wie de volle waarde van den opslag voor onkosten niet reserveert, houdt te weinig in kas, want ge moogt er volstrekt niet op rekenen, dat van de toekomstige premiën er ook maar één betaald wordt. In het eerste jaar van het bestaan Uwer verzekeringen hebt ge groote uitgaven gedaan; zoo de premiën op die verzekeringen alle geregeld en zonder fout betaald worden, zult

Sluiten