Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uorlogsriaico.

het terrein der Levensverzekering thuis: de wetten der sterfte hebben er zoo goed als niets mede uit te staan. Zij is bijna een weddenschap (zooals wij die bij de behandeling van de Geschiedenis der Levensverzekering leerden kennen): zal de verzekerde behouden terugkeeren, ja of neen? En daarbij staat dan de kans voor de Maatschappij, die slechts een betrekkelijk geringe premie ontvangt, zeer slecht tegenover die van den verzekerde, bij wiens overlijden de Maatschappij een zeer belangrijk bedrag betalen moet. De vraag zou overweging verdienen, of niet een dergelijke transactie op het gebied der z.g. ongelukkenverzekering valt.

Van zeer eigenaardige soort is het extra-risico, dat verbonden is aan verzekeringen op het leven van hen, die ingeval van oorlog ten strijde moeten trekken. Niemand toch kan voorzien, hoevele levens de eerstvolgende oorlog kosten zal. Geen vroegere ondervinding, geene gedane waarnemingen kunnen daaromtrent ook maar in de verste verte iets leeren. Het sterven in ongezonde klimaten, de dood ten gevolge van zeerampen en de sterfte onder hen, die bepaalde ongezonde beroepen uitoefenen, dit alles zijn punten waaromtrent men zich door vroegere waarnemingen eenig denkbeeld, soms zelfs een vrij nauwkeurig denkbeeld maken kan! Doch van de sterfte in toekomstige oorlogen, waarin telkens weer nieuwe verdelgingswerktuigen, die de beschaving (?) ons zal leeren kennen, hun plicht zullen doen, heeft niemand eenig begrip. Derhalve was verzekering tegen de gevaren van den oorlog langen tijil onmogelijk. Tegenwoordig echter hebben de Levensverzekering-Maatschappijen middelen gevonden om ook in dat geval aan hunne verzekerden de uitbetaling der verzekerde sommen te waarborgen. Die middelen zijn — in het algemeen gesproken —: het betalen van een extra-premie, het vaststellen van een zeker maximum, boven hetwelk men zich niet tegen oorlogsrisico verzekeren kan, de bepaling, dat men de uit te betalen sommen tot op een zeker (gegarandeerd) minimum verminderen mag, en, bovenal, het vormen van een fonds uit de premiën van hen, die tegen oorlogsgevaar verzekerd zijn, waaruit de schade betaald wordt, veroorzaakt door den dood van hen, die in den oorlog vallen. Dit fonds is meestal afgescheiden van de overige middelen deiMaatschappij, zoodat haar toestand door de vermeerderde sterfte in een oorlog nimmer in gevaar gebracht kan worden.

De thans afgeloopen Europeesche oorlog heeft, op het gebied der oorlogsverzekering, natuurlijk menige les gegeven. Terwijl in de oorlog-

Sluiten