Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK. . ■

Levensverzekering, uit een ethisch en uit een commercieel oogpunt beschouwd.

lJe ethische zijde der Levensverzekering.

I.

In zijn afkeer van Levensverzekering en al wat daarmede in verband staat, gaat nog menigeen in onze verlichte 20' eeuw zóóver, dat hij zijne oogen geheel sluit voor de ethische zijde van ons vak en voor de moreele gedachte en het humane doel, welke slechts weinige vakken in die mate kenmerken. Er zijn personen, die, wanneer men daarop hun aandacht vestigt, de ooren toestoppen en zeggen: „Loop heen „met Uwe praatjes over ongelukkige weduwen en weezen; dat is een „afgezaagd thema. Het is U alleen te doen om geld te maken."

„Afgezaagd" is het thema inderdaad, en dat is treurig genoeg. Want alleen wat men dikwijls hoort, wordt afgezaagd, en men hoort dikwijls van vrouwen en kinderen, die onverzorgd achterblijven. Anderzijds kan niet ontkend worden, dat sommige Agenten hun penseel bij het schilderen van den toestand der onverzorgd achterblijvenden wel eens in wat al te donkere kleuren doopen, en dat leerzame verhaaltjes, welke hunne onverzorgde heldinnen doen eindigen met b.v. aan den ingang der kerk de hand om een aalmoes uit te strekken of den hongerdood te ontgaan door den dood in de golven, aan den lezer wel eens den uitroep afpersen: „Dat is nu toch wel wat héél kras, zoo iets komt maar „zéér zelden voor!"

Toch komt het voor, zij 't ook slechts zelden; de uitzondering als regel voor te stellen echter wekt bij velen door de overdrijving ongeloof. Neen, in het dagelijksch leven moeten wij onze voorbeelden zoeken, in gewone, prozaïsche gebeurtenissen, die ieder om zich heen ziet.

Sluiten