Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reclame mei winstcijfers.

Reclame mei ««sloten of uitbetaaldo verzeke"ngen.

formeel hebben ingevoerd, alsof zij daarmede iets bijzonders deden, erkennen haar eerst na een zeker aantal, b.v. 3, jaren. Binnen dien tijd schijnt men dus de minste dwaling, zelfs te goeder trouw, tot voorwendsel te kunnen nemen, om de verzekering als vervallen te beschouwen ! Deze redeneering is, zooals ik zeide, ondeugend, maar zij is geheel gelijk aan die, welke de „Unanfechtbarkèits"-mannen dikwijls houden tegenover Maatschappijen die over^die eigenschap der polis zwijgen, omdat zij als 't ware vanzelf spreekt. Het is betalen met gelijke munt!

Ik herhaal dus, dat de „Unanfechtbarkeit" een wel naïef, maar toch geoorloofd reclame-middel is, doch dat men haar misbruikt, zoodra men haar als concurrentie-middel bezigt, en beweert, dat Maatschappijen, welke haar niet uitdrukkelijk als bizonder voordeel voor den verzekerde noemen, haar daarom niet erkennen.

Er zijn nog verschillende reclame-middelen van dezelfde soort, die niet als concurrentie-middelen gebruikt mogen worden. Vooral veel voorkomend is in den tegenwoordigen tijd de reclame door middel van cijfers, die op de winstverdeeüng betrekking hebben. De Maatschappijen verkondigen dan, dat aan de verzekerden, 40, 50, ja zelfs 90 en 95 % van de winst wordt uitgekeerd, cijfers die een valschen grondslag^ van vergelijking geven met den toestand van andere Maatschappijen. Over deze en dergelijke reclame-middelen handel ik echter beter, wanneer ik over de concurrentie schrijven zal.1)

Reclame door middel van het openbaar maken van gesloten of uitbetaalde verzekeringen, door sommige Maatschappijen streng vermeden, als niet strookende met het intieme karakter der Levensverzekering, dat geheimhouding tegenover derden eischt, wordt door andere met voorliefde te baat genomen.

Eens zelfs heb ik in de nieuwsbladen een advertentie aangetroffen, waarin beweerd werd, dat de Maatschappij X de beste en soliedste Levensverzekering-Maatschappij was, omdat een groote inrichting haar boven alle andere had uitverkoren, om aan haar personeel pensionene te verzekeren. Wanneer men nu weet, dat bij zoo iets persoonlijke relatiën dikwijls den doorslag geven (hetgeen verklaarbaar is, en waarin niets ongeoorloofds ligt!), is zulk een reclame niet geheel zonder bedenking. — Weer andere Maatschappijen maken reclame door het

*) Zie Tiende Hoofdstuk, III, Winstcijfers als reclame-middel, enz.

Sluiten