Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De A8«nt als

''«"meewchap.

™" Maatschappen en Publiek.

leest de Directie haren al te ijverigen Agent duchtig de les, maar vindt in deze ééne overtreding nog geen reden tot onmiddellijk ontslag. Daar verschijnt opnieuw, na enkele dagen, een verzekerde met hetzelfde buitensporige verzoek, en dat wel juist één van degenen, die verklaard hebben, dat hun niets beloofd is. Hij wordt deswege geïnterpelleerd; en nu blijkt, dat de Agent hem inderdaad dezelfde onzinnige belofte gedaan, doch tevens gewaarschuwd heeft, daar nooit iets van te zeggen, wanneer er soms heeren komen mochten, om ernaar te informeeren: „Dat zijn maar concurrenten, weet U!" — En nu kwam de „débacle": onder de aangebrachte posten was er geen enkele, die niet door dezelfde belofte tot stand was gekomen! De Maatschappij restitueerde, zoo men zulks verkoos, de betaalde premiën — 't gold hier haren goeden naam, "eigenlijk ver-plicht daartoe was zij niet! —; de Agent werd op staanden voet de deur uitgezet.

Het behoeft geen betoog, dat de handelwijze van dergelijke individuen niet alleen het publiek, maar ook de Maatschappijen sterk benadeelt. Dat is trouwens zeer begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat de belangen van Publiek en Maatschappijen in verreweg de meeste gevallen één zijn.

Deze toch zoo eenvoudige waarheid wordt nog veel te weinig gevoeld. Hoe dikwijls hoort men nog de redeneering: „Nu ja, maar zoo'n „Agent tracht zijn Maatschappij door dik en dun te bevoordeelen; „die rekent niet met de belangen van zijne verzekerden!" Hoe dikwijls worden de raadgevingen van een Agent door het publiek met een wantrouwend lachje ontvangen, „omdat het hem immers toch maar erom „te doen is, de zaak zóó te draaien, dat zij voor zijn Maatschappij het „voordeeligst wordt!" Ook ziet men nog vaak Agenten, die de waarheid van die gemeenschap van belangen niet volkomen inzien, en zich tegenover hun Maatschappij maken tot de voorvechters van onmogelijk in te willigen eischen van verzekerden of aanstaande verzekerden, die meestal, ook in hun eigen belang, niet ingewilligd mogen worden.

De Maatschappij heeft er, met het oog op de scherpe concurrentie, belang bij, hare verzekerden zoo goedkoop en zoo gemakkelijk mogelijk aan verzekeringen te helpen, — de verzekerde heeft daarbij niet minder belang. De Maatschappij heeft er belang bij, dat de verzekeringen haar normaal verloop hebben en niet ontijdig door roiement of afkoop eindigen, — de verzekerde heeft daarbij eveneens belang. De Maatschappij heeft er bovendien belang bij, alle schadeposten zoo spoedig

8*

Sluiten