Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer men nu eens dit tarief, dan weder een ander aanbeveelt, wanneer men het geheele prospectus doorneemt en den candidaat de keus laat, welk tarief voor hem het meest passende is, dan is het honderd tegen één, dat hij door al die verschillende wijzen van verzekering geheel in de war gebracht wordt. Indien hij reeds a priori tegen verzekering ingenomen was, hij zal dan zeer zeker nog veel minder daartoe besluiten. En wanneer hij van den aanvang af wel ooren had naar het nemen van een polis, dan zal de verwarring, waarin die vele verzekeringswijzen hem brengen, allicht oorzaak worden, dat hij nog eens rijpelijk overleggen wil en nagaan, welk tarief voor hem het best past. Terwijl hij dan nog wikt en weegt, komt er een concurrent, die handiger is, en zegt: „Zóó en zóó, op die bepaalde wijze, moet ge U verzekeren; „dat past geheel bij Uwe levensomstandigheden!" Als de concurrent dan met kennis van zaken dien voorslag gedaan heeft, neemt de verzekeringslustigc niet zelden zijn offerte aan. De Agent, die hem het eerst over verzekering sprak, moet clan hooren: „!t Spijt mij, maar „ik heb mij bij Uwen concurrent moeten verzekeren; die had een tarief, „dat juist passend voor mij was." En wanneer de teleurgestelde Agent hem dan antwoordt: „Maar zoo hadt ge U ook bij mijn Maatschappij „kunnen verzekeren! Ge waart dan nog goedkooper uitgeweest!" — moet hij niet verwonderd zijn te vernemen: „Dan spijt het mij dubbel! „Als U dan maar zoo verstandig geweest waart, mij dat voorstel dadelijk te doen." Dit verwijt is onaangenaam, maar verdiend.

Het is opmerkelijk, hoezeer een dergelijk passend en definitief voorstel plotseling aan personen, die niet over verzekering dachten, het nut daarvan kan doen inzien. De firmanten van de firma A. & Co. zijn reeds door twintig Agenten bezocht, die hun een verzekering bij overlijden voorsloegen ten behoeve van hunne familiebetrekkingen. Zij hebben elk aanzoek daartoe afgeslagen. „Onze firma is oud en levert „ons een ruim bestaan; als wij sterven zijn onze familiën door haar „aandeel ruim verzorgd!" Daar komt de één en twintigste Agent. Hij spreekt aldus: „Zeker, wanneer een Uwer sterft, is zijn familie behoorlijk verzorgd. Maar daartoe moet diens aandeel aan de firma onttrokken worden, en de overblijvende zal met zijn verminderd kapitaal „ook veel minder zaken doen. Ja, die plotselinge vermindering van het „bedrijfskapitaal kan tot een blijvenden achter-uitgang van de zaak „leiden. Wanneer dan de overgeblevene op zijn beurt overlijdt, zal „diens familie in veel ongunstiger omstandigheden verkeeren. Ge zoudt

Sluiten