Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jammer en niet in het belang der Levensverzekering. De overweging echter, dat, zoo men den eisch om provisie van een candidaat-verzekerde, die zichzelven aangemeld heeft, niet inwilligt, deze zich, daarom alleen, tot een concurreerende Maatschappij zal wenden, brengt menige Directie ertoe, over alle bezwaren heen te stappen ter wille van het afsluiten van een flinken post. En inderdaad, het is een hoogst onaangenaam en bijna bitter gevoel, wanneer die weigering een candidaat in de armen van een ander drijft, die zonder aarzelen zijn eisch om provisie te genieten inwilligt. Bij ondervinding weet ik, hoe onaangenaam dat gevoel is. Toch moet men den moed daartoe vinden, wil men niet bewust medewerken tot het bestendigen van een bestaand kwaad. Wellicht komt eens de tijd, dat elke Directie dit zal inzien, en dat zal voor den Agentenstand een tijd van voorspoed zijn.

Thans reeds vindt een Maatschappij, die, doordat zij op dit punt vast in de schoenen staat, posten verliest, daarvoor op andere wijze vergoeding. Haar Agenten zullen weten, dat zij hunne belangen als de hare beschouwt; zij zullen zich met haar één voelen; wie haar belaagt, belaagt ook henl

Één Agent van die soort — en zij zijn er in ons vaderland meer dan in het buitenland! — is meer waard dan een dozijn halve vrienden.

De vermelding van „halve vrienden" brengt er mij vanzelf toe, gewag te maken van de z.g. makelaardij op het gebied der Levensverzekering. Sinds lange jaren bestaat de makelaardij in brand- en zeeassurantiën en de makelaars in deze branchen vormen terecht, ook ten onzent, een hooggeschatte klasse in de koopmanswereld, aan welke het assurantie-wezen groote en blijvende verplichtingen heeft. Ook op Levensverzekering zijn sommige makelaars zich gaan toeleggen, en, al zijn zij niet bepaald Agenten, aan hen keert elke Maatschappij naar handelsgebruik provisie uit.

Het gebied der Levensverzekering is echter meestal geen terrein, waarop de makelaardij zich met zeer veel succes'bewegen kan, en daarvoor zijn verschillende redenen.

Geene verzekeringen zijn rnoeielijker af te sluiten dan juist levensverzekeringen. Een man van' eenige ontwikkeling zal nimmer verzuimen, zijn huis en inboedel tegen brandschade te verzekeren; geen ernstig koopman zal een lading waren verzenden, zonder zich voor haar mogelijk verlies tengevolge van een zeeramp door verzekering, te hebben gedekt. Maar hoe ontzaglijk veel moeite is er niet toe noodig,

Sluiten