Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Nederland.

dent gekozen — speciaal in het mathematische of in het administratieve deel van het Verzekeringsvak.

In Oostenrijk worden aan verschillende Universiteiten colleges gegeven, zoowel in de wiskundige als in de rechtskundige theorie der verzekering. Daarnevens is, sinds het studiejaar 1894/95 aan de technische Hoogeschool te Weenen, een 3-jarige cursus in het Verzekeringswezen geopend, waarvan het eindexamen (van Staatswege afgenomen) recht geeft op den titel van: „Behördlich autörisierter Versicherungstechniker". Dienzelfden titel kan men ook verkrijgen, zonder den bedoelden 3-jarigen cursus te hebben afgeloopen, door het afleggen van een examen voor een speciaal daartoe door den Staat benoemde Commissie.

En hoe is nu in dit opzicht de toestand in ons vaderland?

Reeds sinds vele jaren wordt aan de Universiteit te Utrecht, door een Privaat-Docent, de wiskundige theorie der Levensverzekering onderwezen en dit was langen tijd de eenige gelegenheid, die tot opleiding geboden werd. In de latere jaren is er, in het belang van de opleiding in het verzekeringsvak en de verzekeringswetenschap, echter heel wat meer geschied.

De vroegere Vereeniging van wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Levensverzekering-Maatschappijen (thans Vereeniging voor de Verzekeringswetenschap)1) geeft reeds sinds langen tijd een cursus, die de gelegenheid biedt een diploma als „candidaat-actuaris" te verwerven. Hier is in de eerste plaats sprake van opleiding in het wiskundig deel der Verzekeringswetenschap2).

De Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs geeft sinds hare oprichting bijna telken jare een serie voordrachten, hetzij over het wiskundige, hetzij over het juridisch-economische deel dier Wetenschap3).

Aan de Handels-Hoogeschool te Rotterdam wordt doonjen Hoogleeraar onderwijs gegeven in de Verzekerings-wiskunde, terwijl een lector zich meer met het economisch-juridische deel bezig houdt en ook afzonderlijke reeksen van voordrachten aan dit onderwerp gewijd worden.

J) Zie blz. 36.

2) Het diploma van candidaat-actuaris kan niet gelijk gesteld worden met dat van het Engelsche Instituut. Trouwens, dat heeft de Vereeniging ook niet beoogd.

:!) De hier bedoelde Vereeniging werd opgericht door het initiatief der Vereeniging „Hou' en Trouw" te Amsterdam. Reeds vóór die oprichting organiseerde de laatstgenoemde Vereeniging een korten cursus in het economisch en juridisch deel van ons vak onder leiding van Mr. J. van Schevichaven. Sedert gaf de leider van dezen cursus, gedurende een lange reeks van jaren, een eigen meer uitvoerigen cursus over hetzelfde onderwerp, meestal te Amsterdam, soms te 's Gravenhage of Utrecht.

Sluiten