Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschil van meening tus"-uen onderzoende genees5?ereu en Ad-

het vak der Levensverzekering. In andere landen stellen de doctoren, die tot de betrekking van Geneeskundig Adviseur bij een Levensverzekering-Maatschappij geroepen worden, zich door studie en lectuur op de hoogte van dit onderdeel der medische wetenschap, terwijl natuurlijk de vele gevallen, die hun dagelijks onder de oogen komen, in verband met de waarnemingen, die zij omtrent de sterfte en de oorzaken daarvan'onder eenmaal aangenomen verzekerden doen, hen practisch meer en meer bekwamen tot het vellen van een juist oordeel omtrent de vraag, of bepaalde verschijnselen en antecedenten al of niet influenceeren op de levenskans. '

Ik herhaal het, de kennis om dat oordeel te vellen, waait niet aan mèt de beoefening van de medische wetenschap, onafhankelijk van deze vraag, en daarQm is het zoo zeer te bejammeren, dat er geneesheeren gevonden worden, die, hoewel zij zich nimmer met dit onderdeel hunner wetenschap hebben bezig gehouden, het niettemin kwalijk nemen, wanneer de Adviseurs, die zulks wel deden, met hen van meening verschillen. Zulke medici behoorden in het oog te houden, dat die Adviseurs, door hun opinie niet te deelen, hun geenszins een brevet van onbekwaamheid uitreiken. Integendeel, zij kunnen in het onderzoek een groote uitvoerigheid en kennis van het menschelijk organisme apprecieeren, en niettemin in de eind-conclusie: „aannemelijk of onaannemelijk?" een ander oordeel vellen. Dit oordeel zal door de speciale studie, die zij van de zaak gemaakt hebben, en wegens hun grootere ervaring meer waarde hebben voor de Levensverzekering-Maatschappij dan dat van den onderzoekenden geneesheer, en daarin ligt voor dezen niets onaangenaams. Heeft hij van het verband tusschen Geneeskunde en Levensverzekering nimmer speciaal werk gemaakt, wie kan hem dan zijn minder juist oordeel ooit als fout aanrekenen? Heeft hij dat wèl gedaan, dan nóg zal hij bij eenig nadenken het oordeel der Geneeskundige Adviseurs, die dagelijks zoovele gevallen van denzelfden aard onder de oogen krijgen, in deze boven het zijne moeten stellen.

Niettemin is het hoogst wenschelijk — ik zeide het reeds —, dat ook de onderzoekende geneesheer op het gebied der Verzekeringsgeneeskunde geen volslagen vreemdeling zij. In dat geval zal hij in staat zijn, zijn verslag over den gezondheidstoestand van elk onderzocht persoon zóódanig in te richten, dat alle punten die, hetzij afzonderlijk, hetzij in hun onderling verband, voor het bepalen van de levenskans van gewicht zijn, den Adviseur onmiddellijk in het oog moeten vallen. Verder

Sluiten