Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, Tweede klasse "sico's.

?erla,fwi^»van ve"ekeringen an

dringen was gezwicht, den post had aangenomen, en zoo dan de verzekerde spoedig kwam te overlijden!

Uit alles, wat ik tot dusverre zeide, kan men gemakkelijk afleiden, welke beteekenis men eraan hechten moet, wanneer iemand wel aangenomen wordt, doch, met het oog op zijn gezondheidstoestand, tegen een verhoogde premie, welke verhooging dan meestal in jaren wordt uitgedrukt; b.v.: iemand van 30 jaren betaalt een premie, alsof hij reeds 40 jaren oud ware, en is dan aangenomen met 10 jaren verhooging, zooals het spraakgebruik zegt. Wanneer de Geneeskundige Adviseur tot zulk een verhooging adviseert, wil hij daarmede eenvoudig dit zeggen: „Het komt mij voor, dat de levenskans van dit 30-jarig individu „gelijk staat met de levenskans van een normaal persoon van 40 jaren". Zulk een redeneering is volkomen logisch en valt geheel in het kader der Levensverzekering-Wetenschap. Eveneens de afkorting van den duur eener aangevraagde verzekering, wanneer de levenskans van den candidaat den Adviseur toeschijnt niet met de normale overeen te stemmen, zonder dat daardoor een absolute afwijzing gemotiveerd zou zijn.

Het publiek begrijpt de beteekenis van zulke beslissingen slechts zelden. Het is geneigd, gelijk meestal in zaken de Levensverzekering betreffende, het onbegrepene onmiddellijk voor onbegrijpelijk, ja, voor erger, uit te maken, en de gevallen zijn niet zeldzaam, waarin men eenvoudig beweert: „Laat de Maatschappij mij aannemen of afwijzen, „dat is een systeem; maar mij een hoogere premie te doen betalen, dat „is geld afpersen. Ik ben aannemelijk of ik ben het niet, daarmeê uit!"

Het zal den Agent, die behoorlijk onderlegd is, niet moeielijk vallen, dergelijke redeneeringen te weerleggen.

Zulke verhoogingen behooren echter tot de uitzonderingen.

IV.

Verreweg de meeste personen, die niet tegen de gewone premie kunnen worden aangenomen, worden afgewezen.

De indruk, dien een ongunstige beslissing op verschillende personen maakt, loopt zeer uiteen. Er zijn lieden, die een dergelijken uitslag eigenlijk wel half en half verwacht hadden, en in dat geval schikken zij zich gemakkelijk erin. Maar voor anderen is die uitslag iets geheel onverwachts, en dan neemt niet ieder dezelfde houding aan. De een is boos, erg boos! Hij beweert dat hij volkomen gezond is, dat het on-

Sluiten