Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delijk belang, zelfs een groot geldelijk belang, vertegenwoordigen kan, b.v. wanneer aan een kind een aanzienlijk vermogen wordt vermaakt, waarvan het vruchtgebruik aan een ander wordt toegewezen, zoolang het kind zelf leeft en minderjarig is. In dergelijke betrekkelijk zelden voorkomende gevallen, waarin een geldelijk belang verbonden is aan het leven van een kind, bestaat echter een onder bezwaar tegen het sluiten van een verzekering op het leven van dat kind door een Levensverzekering-Maatschappij. Immers, omdat het hierbij steeds een bedrag van eenige beteekenis gelden zal, zou men zich door een nauwkeurig geneeskundig onderzoek op de hoogte van de levenskans van het ter verzekering voorgestelde kind moeten stellen, en de organen van zoo jeugdige individuen zijn nog niet tot genoegzame ontwikkeling gekomen, om daaromtrent een oordeel te kunnen vellen. Ontbreekt dus in verreweg de meeste gevallen het motief, om op het leven van een kind een verzekering bij een Levensverzekering-Maatschappij te sluiten, de mogelijkheid daartoe moet op practische gronden altijd ontkend worden.

III.

Over het algemeen werkt het Begrafenisfonds onder een anderen stand dan de Levensverzekering-Maatschappij. Het Begrafenisfonds toch is bij uitnemendheid een instelling voor de arbeiders en in het algemeen voor wat men gewoon is de „mindere" standen te noemen. In ons vaderland is het weliswaar een eigenaardig feit, dat, zelfs onder zeer aanzienlijke familiën, van ouds de gewoonte is blijven bestaan, voor geringe sommen in een Begrafenisfonds te gaan, maar niemand zal ontkennen, dat het gros der clientèle van zulk een inrichting uit arbeiders, kleinhandelaren, kleine kantoorbedienden, enz. bestaat. Levensverzekering-Maatschappijen daarentegen werken uit den aard der zaak onder meer welgestelde lieden, omdat het opbrengen van de premie voor een wat aanzienlijker verzekering ook een iets grooter mate van welstand vereischt.

Uit dit onderscheid in clientèle volgen meerdere kenmerkende verschilpunten tusschen de beide instellingen, die wij thans met elkander vergelijken.

Daar het loon van den werkman gewoonlijk wekelijks wordt uitbetaald, heeft ook het Begrafenisfonds de betaling van premiën meestal wekelijks gesteld; in verband met de geringe hoogte der verzekerde

Verschil in clié"' tèle.

Het Bodenste1' ael.

Sluiten