Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam geweest, tot naaeei van cie verzeKeraen; tiet overorengen van leden van het eene Fonds naar het andere, om opnieuw het aanbrenggeld te genieten, vindt soms door onbetrouwbare Boden plaats en gaat gepaard met vele roiementen, tot schade van het eerste Fonds! Tegen dergelijke misbruiken moeten de Bestuurders van Begrafenisfondsen streng waken en daarom de bevoegdheid der Boden zooveel mogelijk beperken. Geheel zullen zij wel nooit te vermijden zijn, want de leden van Begrafenisfondsen weten dikwijls niet eens, van welk Fonds zij lid zijn, en beschouwen zich als verzekerd bij hun Bode. Wat deze doet, is wèl gedaan, en hij spreekt dan ook dikwijls zonder veel omslag over zijne leden. In advertentiën biedt hij ze „te koop" aan, in één woord hij beschouwt al die verzekeringen als zijn particulier eigendom en negeert daarbij de Bestuurders van zijn Fonds.

Tegen dat alles moeten zooveel mogelijk maatregelen getroffen worden; en, daar de Bestuurders daartoe wel eens onmachtig zijn, moet de Wet hun te hulp komen. En onwillige Bestuurders, die zich met voorliefde op het confiskeeren van betaalde premiën toeleggen, moet zulks, desnoods bij de Wet, onmogelijk gemaakt worden. Zulke Bestuurders zijn er, en zij berokkenen aan het bedrijf der Begrafenisfondsen, en middellijk aan dat der Levensverzekering-Maatschappijen, onnoemelijk veel schade. Men wachte er zich echter voor, hun handelwijze als de gewone wijze van optreden bij Begrafenisfondsen te beschouwen, en veroordeele niet een nuttig en achtenswaardig bedrijf, omdat het onder zijne beoefenaars personen van verdacht allooi telt, die het misbruiken tot eigen voordeel.

Uit het bovenstaande volgt, dat het uittreden van „leden" bij Begrafenisfondsen een veel grooter omvang heeft dan het uittreden van i verzekerden bij Levensverzekering-Maatschappijen. Soms wordt de helft, ja meer, van het aantal nieuwe posten binnen het jaar weer geroieerd, en dan natuurlijk zonder dat afkoop kan worden toegestaan, wegens het korte bestaan der verzekering. Trouwens bij zeer vele Begrafenisfondsen bestaat de mogelijkheid tot afkoop in het geheel niet en vervallen de reeds betaalde contributiën onherroepelijk aan het Fonds, zoo de verdere betaling achterwege blijft, zonder eenig recht op restitutie, al bestaat de post ook reeds langen tijd. Tegenover de handelwijze van sommige Boden en Fondsen, die — zooals ik daareven reeds zeide — met dit roieeren buitengewoon spoedig bij de hand zijn (vooral als er reeds flink wat contributiën zijn betaald!), doet het mij

Het uittredend le leden vanjj ïrafenisfond0e

Sluiten