Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwen tegenover de ondernemingen grooter is dan in menig ander land, waar de Vrijheid van Bedrijf geëerbiedigd bleef.

VIL

Tot dusverre sprak ik hoofdzakelijk over den invloed, dien het Staatstoezicht oefent op zwak staande Maatschappijen; ik beschouwde het als middel om het te niet gaan van Maatschappijen van Levensverzekering te voorkómen, als preventief middel. Thans kom ik tot de vraag: Welken invloed oefent het op finantieel krachtige, flink geconsolideerde Maatschappijen? Werkt het mede om den gunstigen toestand van dergelijke ondernemingen te handhaven en nóg te verbeteren? Het antwoord op die vraag moet ontkennend luiden, ja men kan gemakkelijk aantoonen, dat het Staatstoezicht de strekking heeft, den toestand van krachtige Maatschappijen te verzwakken. Dat in vele landen de kosten van het toezicht geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Maatschappijen komen, dat het minder goede inzicht van de controleerende Ambtenaren oorzaak zijn kan van een finantieel verlies of een gemis aan verwacht voordeel, stip ik slechts even aan, hoewel vooral het laatste vérstrekkende en ingrijpende gevolgen kan hebben. Ook het meest zaakkundige, het meest verlichte, het meest verstandige Staatstoezicht belet in de meeste gevallen de toename van de finantieele kracht der Maatschappijen, en wel doordat er — 't zij officieel, 't zij inderdaad, hoewel niet officieel geconstateerd, — ontstaat, wat de Engelschen en Amerikanen noemen ,,a legal Standard", een vasten maatstaf van soliditeit.

Daar, waar de Staat controleert moet hij een soort van standaard aannemen, die de grens aangeeft tusschen wat hij goedkeuren en niet goedkeuren kan. Hij neemt dus een zekere verhouding aan, die er tusschen de verplichtingen en de bezittingen van elke Maatschappij minstens bestaan moet. Of die verhouding officieel is vastgesteld, zoodat zij een werkelijke „legal", d. i. wettelijke, standaard wordt, dan wel of zij alleen blijkt uit den maatstaf, dien de Ambtenaar feitelijk aanlegt, in beide gevallen is zij het richtsnoer, waarnaar alle Maatschappijen hare berekeningen regelen moeten. Door de groote concurrentie op het gebied der Levensverzekering en door de zucht, zooveel mogelijk voor exploitatiekosten of winst disponibel te houden, zal die maatstaf van een minimummaatstaf, zooals hij bedoeld is, bij vele Maatschappijen een vaste maatstaf van soliditeit worden, boven welken men zich geen moeite geeft te geraken.

Maatstaf van lollditoit.

Sluiten