Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menige Directie zal zich gedekt achten, wanneer zij aan de eischen der toezicht houdende Regeering dermate voldaan heeft, dat deze geene bezwaren doet gelden tegen de voortzetting van het bedrijf; de prikkel om meer te doen, om verder te gaan, om met anderen te concurreeren in de den verzekerden te bieden waarborgen — juist de meest gezonde concurrentie! — zal meestal verslappen en soms geheel verdwijnen. De Staat maakt geen bezwaren, hij heeft zijn maatstaf aangelegd en de uitkomst heeft hem bevredigd, ziedaar wat de Directiën der Maatschappijen steeds voor oogen hebben. Nóg verder te gaan, de verhouding tusschen verplichtingen en bezittingen nóg gunstiger te maken, wel, dat zou „plus royaliste que le roi" zijn!

Een duidelijke illustratie van dit alles leveren de Amerikaansche toestanden op dit punt, welke door den reeds vroeger genoemden voorstander van Staatstoezicht, Kolonel Greene, aldus beschreven worden:

„Het staat met het oog op de geschiedenis en op den tegenwoordigen „toestand vast, dat de opheffing van het Staatstoezicht en van den „wettelijken maatstaf van soliditeit, of zelfs maar een reductie van dien „maatstaf, onmiddellijk gevolgd zou worden door een ware „spurt" in „de concurrentie en een opdrijven van de onkosten tot op de grens, door „dien nieuwen maatstaf aangegeven. Mocht die maatstaf geheel en al „worden afgeschaft, dan zouden ze opgedreven worden tot een hoogte „waaraan een verstandig man niet zonder rillen en beven denken kan! „En het is bij velen aan geen twijfel onderhevig, dat deze stand van „zaken door die Maatschappijen, welke thans met zulke enorme onkosten „zaken doen en de hoogte van die onkosten gedeeltelijk verbergen door „haar systeem van uitgestelde winsten, dat deze stand van zaken door „haar zou worden te baat genomen, in de eerste plaats om de oprichting „en het welslagen van nieuwe Maatschappijen te beletten, en in de „tweede plaats om dien ondernemingen, welke nog met eenig succes meer „conservatieve beginselen zijn blijven huldigen, het werken onmogelijk „te maken, een en ander door middelen, die het beoogde doel zouden „bereikt hebben, voordat men het publiek zelfs maar zóóver zou kunnen „brengen, dat het de werkelijke beteekenis van die middelen begrijpen „kon. Staatstoezicht en een vaste maatstaf vormen een muur, door „welken de onkosten dier Maatschappijen thans tenminste eenigszins „binnen de grenzen gehouden worden. Zet dien muur achteruit zooveel „ge wilt, en hij zal altijd en altijd opnieuw bereikt worden, totdat ons

15*

Sluiten