Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Itizonderheden °mtrent de wijze Van publiceeren.

schappij zwak of insolvent achten, hun de middelen ten dienste staan verbetering in den toestand te brengen.

4°. Dat er waarborgen bestaan voor de juistheid der door de Maatschappijen gepubliceerde gegevens.

Dat eerste, het verschaffen van de noodige gegevens, is iets, dat alleen de Staat doen kan, doormiddel van de Wet. Immers slechts de Staat kan alle Maatschappijen dwingen, die gegevens openbaar te maken; maar bovendien: alleen de Staat kan door zijn ingrijpen bewerken, dat het verschaffen dier gegevens bij elke Maatschappij in denzelfden vorm geschiede, zoodat er in de opgaven de noodige éénheid komt, en men, door ze naast elkaar te leggen, onmiddellijk een juiste vergelijking tusschen de verschillende Maatschappijen maken en de ontwikkelingsgeschiedenis van elke Maatschappij afzonderlijk volgen kan. Die opgaven nu moeten betrekking hebben op alle eenigszins belangrijke punten van beheer. Het is de taak van den ontwerper van een Wet op dit onderwerp, die punten nauwkeurig aan te geven en te detailleeren. Ik bepaal mij er slechts toe, een kort overzicht te geven van de voornaamste onderwerpen, die voor publicatie in aanmerking komen, behalve de gewone opgaven omtrent de grootte van het maatschappelijk kapitaal en van het daarop gestorte gedeelte, de namen van Directeuren, het jaar van oprichting, enz.

1°. De wijze van reserveberekening en de uitkomsten daarvan, met alles, wat daarmede in verband staat, d. w. z. de tarieven, de sterftetafels, waarnaar de reserveberekening plaatsvindt, de aangenomen rentevoet, enz.

2°. Balans en Winst- en Verliesrekening der Maatschappij, waaruit het bedrag der provisïèn, onkosten, winst, enz. blijken moet.

3°. De jaarlijksche netto voor- of achteruitgang in verzekerd kapitaal en verzekerde rente, waarbij een opgave van de nieuw-gesloten, de afgekochte, geroieerde of om andere redenen vervallen bedragen, alles onder mededeeling van de op die verschillende bedragen, vallende premieontvangsten.

4°. De regelen, volgens welke de gemaakte winst verdeeld wordt, en de resultaten-van die winstverdeeling.

5°. Mededeelingen omtrent de geldbelegging.

Aan deze uit den aard der zaak beknopte opsomming moet ik nog enkele beschouwingen vastknoopen. De beste wijze, waarop men deze opgaven verkrijgen kan, is de'volgende, die in Engeland met succes in practijk gebracht wordt. Aan elke Maatschappij worden naar een vast

Sluiten