Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blaadjes niet voor ernstige critiek aanzie. Dat tiert even welig met als zonder Staatstoezicht.

Er is nog een ander voordeel aan die publicatiën van Regeeringswege 'verbonden, en wel dit, dat de Bestuurders van alle goede Maatschappijen er belang bij krijgen, dat het publiek daaruit juiste gevolgtrekkingen make, m. a. w. dat het publiek op het punt van Levensverzekering juiste begrippen opdoe. Dientengevolge zullen ook zij.hunne beste krachten wijden aan de populariseering van het denkbeeld der Levensverzekering en van de kennis der grondslagen, waarop de Maatschappijen zijn ingericht. De overweging, „dat anderen op die wijze ook van hun „arbeid profiteeren", zoo echt kleinzielig, en die toch nog hier en daar bij de Directiën eenig gewicht in de schaal legt, zal hen van die taak, die K>«fl>egrepen eigenbelang hun voorschrijft, niet terughouden: en ziedaar een nieuwe bron, waaruit aan de verzekerden en het publiek de kennis van vele zaken, het vak der Levensverzekering betreffende, toevloeien kari.

Hooren wij nog wat een Engelsch vakman, George King, het ons reeds bekende Eerelid van het Instituut van Actuarissen, mededeelt omtrent de werking van het systeem der gedwongen openbaarheid, zooals dat sinds jaren in Engeland is ingevoerd:

,,Er vindt een groot opvoedkundig proces plaats, en de Levensverzekering wordt veel beter begrepen dan door een vroegere generatie. „Dit opvoedkundig proces richt zich niet alleen op de reserveberekening „der Maatschappijen, maar op haar geheele wijze van werken. In Ame„rika wordt, tengevolge van het Staatstoezicht en het daardoor gekweekte blinde vertrouwen, slechts weinig aandacht geschonken aan „de handelingen der Maatschappijen, behalve door het herhaaldelijk „verheerlijken van enorme cijfers; het is b.v. iets ongehoords, daar in „de pers een aanmerking te vinden op te hooge onkosten. Men schijnt „te denken, dat alles wat de Maatschappijen doen wèl gedaan is, omdat „de Staat ervoor verantwoordelijk is, en alleen, wanneer de onkosten „een zóódanige hoogte bereikt hebben, dat er onmiddellijk gevaar dreigt, „begint men pogingen aan te wenden om het verder opdrijven te voorkómen. In Engeland daarentegen vindt men voortdurend, zoowel in „de groote pers als in de vakpers, aanmerkingen op elke ongemotiveerd „hooge uitgave der Maatschappijen, en het resultaat daarvan is, dat de „toestanden er, niettegenstaande de concurrentie met de Amerikanen, „veel gezonder zijn. Er kunnen nog wel groote verbeteringen worden „aangebracht, maar deze zullen voortkomen uit een gezonde publiciteit

Sluiten