Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de vierde der eischen, op blz. 231 gesteld (n.1. het scheppen van waarborgen voor de juistheid der gepubliceerde gegevens), kan slechts op ééne wijze voldaan worden, n.1. door strafbedreiging voor onjuiste opgaven. Kwade trouw (die hier de vervalsching van koopmansboeken zéér nabij komt) moet met gevangenisstraf, onnauwkeurigheid met geldboete gestraft worden, tenzij zij zóó grof is of zóó vaak herhaald wordt, dat ook zij een gevangenisstraf noodzakelijk maakt. Ook zou men kunnen overwegen, of in sommige gevallen de schuldige niet door den Rechter onbevoegd verklaard kan worden om verder de zaken der Maatschappij te leiden. Het spreekt vanzelf, dat deze straffen slechts hen treffen kunnen, die wettelijk verantwoordelijk voor het gevoerde beheer zijn en in geen geval hunne ondergeschikten.

Wordt door de gedwongen openbaarheid het publiek in staat gesteld, voor zich zelf den toestand van elke Maatschappij nauwkeurig te controleeren, deze controle moet worden aangevuld door een toezicht, door Commissarissen der Maatschappij uit te oefenen. Deze hebben er zich van te overtuigen, dat alle mededeelingen omtrent den finantieelen toestand met de boeken in overeenstemming, dat de als aanwezig opgegeven waarden werkelijk aanwezig zijn, enz.

Het valt in het oog, dat dit toezicht een geheel ander is dan dat, hetwelk de Staat in vele landen meent te moeten uitoefenen.

De verschilpunten zijn de volgende:

1°. Controle door Commissarissen is hoofdzakelijk een verificatie, en behoeft niet te ontaarden in een hinderlijke inmenging in het dagelijksch beheer der Maatschappijen, waarin het Staatstoezicht juist zijn kracht zoekt. 1

2°. De Commissarissen zijn door de betrekking, waarin zij tot de Maatschappij staan, tot controleeren geroepen en vormen dus geen College van controleurs, dat buiten de Maatschappij staat en door de Wet met de macht bekleed is, die Maatschappij op de vingers te tikken. Daardoor vervalt elke gedachte aan een soort van Politietoezicht.

3°. De Commissarissen zullen (naar het zich laat aanzien weldra ook ten onzent) de finantieele verantwoordelijkheid voor hun verificeerend toezicht moeten aanvaarden, terwijl de Staat, minder consciëntieus, zich voor zijne veel dieper ingrijpende bemoeiingen niet verantwoordelijk verklaart.

Niet zelden is het denkbeeld geopperd, ook de verzekerden in de gelegenheid te stellen, niet alleen door het bestudeeren der gepubliceerde

Strafbepalingen.

Toezicht door Commissarissen.

Verzekerden a18 Commissarissen-

Sluiten